เวลาเปิดให้บริการ (ตามปกติ)

เวลาเปิดให้บริการ (ตามปกติ)

จ. - ศ. เวลา 08.30 - 20.30 น.

ส. - อา. เวลา 08.30 - 16.30 น.

ปิด ให้บริการ

วันหยุดนักขัตฤกษ์

และวันหยุดตามประกาศ

ของสำนักหอสมุดกลาง

เบอร์โทรศัพท์ติดต่องานบริการ

สายนอก 02 - 3298231

สายใน 02 -3298000

ต่อ 5082, 5084, 5079

สมาคมอาเซียนประเทศไทย

Social Network

wordpress facebook twitter

Download แบบฟอร์ม

Download แบบฟอร์ม

แก้ปัญหา DD + IE10

แก้ปัญหา DD + IE10

บริการ DD

Document Delivery Services

VPN

VPN KMITL (SSL)

คู่มือ KMITL SSL VPN

คู่มือการใช้งาน KMITL SSL VPN

Turnitin (Instructor)

turnitin

turnitin

turnitin

สำหรับเจ้าหน้าที่23
25
26
28
29
30
เว็บไซต์ สำนักหอสมุดกลาง Mobile Version
40
41
42
แบบสอบถามความพึงพอใจของ ผู้ใช้บริการ อาคารเฉลิมพระเกียรติ สำนักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 2
57
69
70
71
72
73
75
76
80
82
86
87
90
95
01/25 
start stop bwd fwd
 
สืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ 13 ฐาน ที่ สกอ. บอกรับ
ทดลองใช้งาน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ระบบสืบค้น EBSCO Discovery Service (EDS)
 
สืบค้นทรัพยากรสารนิเทศ
WebOPAC Central Library, KMITL
My Reading History (เก็บประวัติการยืมหนังสือ)
New Books and Materials (ทรัพยากรสารนิเทศใหม่ที่ออกให้บริการ)
Basic Search (สืบค้นทรัพยากรสารนิเทศ)
Advanded Search (สืบค้นขั้นสูง)
Suggestion (ข้อเสนอแนะ)
View Your Circulation Record (ตรวจสอบการยืมคืน/ยืมต่อด้วยตัวเอง)
Request online (เสนอให้จัดซื้อทรัพยากรสารนิเทศผ่านทางเว็บไซต์)
Download Request Form (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอให้จัดซื้อทรัพยากรสารนิเทศ )
 

แนะนำหนังสือใหม่น่าสนใจmore

รายชื่อหนังสือใหม่ new


เป็นไปได้ในที่สุด

 

ถ่ายรูปสวยด้วย

iPhone & iPad

เที่ยวไปรวยไปกับ Travel affiliate programs

ภาษาอังกฤษ
โป๊ง โป๊ง ชึ่ง

 ลด
คอเลสเตอรอลร้าย
ใส่ใจคอเลสเตอรอลดี

s10

s31 s27 s29 s17
BF637.S8
ส239 ป

TR267
ช212ถ

HF5415.1265
ท133ท 2551

PE1130.T45

อ599ภ

 QP752.C5

ท485ล 2555   

แนะนำวารสารใหม่น่าสนใจ more

 Secret

แพรว 

 ฟอร์มูลา

E & C 

Thailand Restaurant 

 15  27  34  32  30
LIB USE ONLY LIB USE ONLY LIB USE ONLY LIB USE ONLY LIB USE ONLY

แนะนำโสตทัศนวัสดุใหม่น่าสนใจ more

รายชื่อโสตทัศนวัสดุใหม่ DVD 1 - 16 กรกฎาคม 2557 new

รายชื่อโสตทัศนวัสดุใหม่ DVD 1 - 16 มิถุนายน 2557 new

รายชื่อโสตทัศนวัสดุใหม่ DVD 31 มีนาคม 2557 

รายชื่อโสตทัศนวัสดุใหม่ DVD 18 มีนาคม 2557 

รายชื่อโสตทัศนวัสดุใหม่ DVD 30 มกราคม 2557 

รายชื่อโสตทัศนวัสดุใหม่ DVD 16 มกราคม 2557 

จัดการข้อมูลด้วย

  Excel 2007

ประเพณ๊ล้านนา

 Creative city :

 Bangkok's creative

potentials

 Spartacus  :

vengeance

Pacific rim 

สงครามอสูรเหล็ก

17132 17140 17158 17162 17175
CD 17132
CD 17140
CD 17158 CD 17162 CD 17175

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


 
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
หนังสือและวารสารอิเล็กทรอนิกส์
|A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L|
|M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z|
สถิติการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ส่วนบริหารวิชาการและวิจัย
ฐานข้อมูลทดลองใช้ (Trial)

ที่ตั้ง สำนักหอสมุดกลาง อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520
เบอร์โทรศัพท์ติดต่องานบริการสารนิเทศ (สายนอก) 02-3298231, (สายใน) 02-329-8000 ต่อ 5082, 5084, 5079

ส่งคำติชมและข้อเสนอแนะที่ผู้ดูแลเว็บไซต์ kiteerap@kmitl.ac.th