"It is health that is real wealth and not pieces of gold and silver."
"สุขภาพคือ ความมั่งคั่งที่แท้จริง ไม่ใช่แท่งทองและเงิน"

Mahatma Gandhi

Mahatma Gandhi

“Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life. Don’t be trapped by dogma — which is living with the results of other people’s thinking."
"เวลาของคุณมีจำกัด อย่าเสียเวลาไปอยู่ในชีวิตของคนอื่น อย่าไปอยู่ในกฎ เพราะนั่นหมายถึงการใช้ชีวิตในผลลัพธ์ที่ผู้อื่นคิด"

Steve Jobs

Steve Jobs

"If you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die."
"ถ้าคุณไม่สามารถหาทางให้เงินของคุณทำงานได้ในขณะที่คุณนอนหลับ คุณจะต้องทำงานตลอดชีวิต"

Warren Buffett

Warren Buffett

"It is impossible to live without failing at something, unless you live so cautiously that you might has well not have lived at all, in which case you have failed by default."
"การใช้ชีวิตโดยไม่เคยล้มเหลวเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ นอกเสียจากว่าคุณจะใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังเสียจนเหมือนไม่เคยได้ใช้ชีวิต และการใช้ชีวิตแบบนั้น ก็ถือเป็นความล้มเหลวอย่างหนึ่ง"

J.K.Rowling

J.K.Rowling

“Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.”
“การศึกษาเป็นอาวุธที่ทรงพลังที่สุด ที่เราจะนำมาใช้ในการเปลี่ยนแปลงโลก”

Nelson Mandela

Nelson Mandela

“Imagination is more important than knowledge. Knowledge is limited. Imagination encircles the world.”
“จินตนาการสำคัญกว่าความรู้ เพราะความรู้นั้นมีจำกัด แต่จินตนาการมีอยู่ทุกพื้นที่บนโลก”

Albert Einstein

Albert Einstein

“The things I want to know are in books. My best friend is the man who'll get me a book I ain't read.”
“สิ่งที่ฉันต้องการจะรู้ อยู่ในหนังสือ เพื่อนที่ดีที่สุดของฉัน คือคนที่จะเอาหนังสือที่ฉันไม่เคยอ่านมาให้”

Abraham Lincoln

Abraham Lincoln

“Genius is one percent inspiration and ninety-nine percent perspiration.”
“การเป็นอัจฉริยะ ประกอบด้วยแรงบันดาลใจ 1% และหยาดเหงื่ออีก 99%”

Thomas Alva Edisons

Thomas Alva Edisons

“If you can’t fly then run, if you can’t run then walk, if you can’t walk then crawl, but whatever you do you have to keep moving forward.”
“ถ้าคุณบินไม่ได้ก็วิ่ง วิ่งไม่ได้ก็เดิน เดินไม่ได้ก็คลาน…ทำอย่างไรก็ได้ให้เคลื่อนไปข้างหน้า”

Martin Luther King Jr.

Martin Luther King Jr.

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

สํานักหอสมุดกลางเป็นศูนย์กลาง ในการให้บริการห้องสมุด ด้วยทรัพยากรที่มีคุณค่า ทันสมัยได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ และจัดการสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

ปณิธาน

สํานักหอสมุดกลางมุ่งมั่นในการให้บริการห้องสมุด ที่มีคุณภาพเพื่อการศึกษา การวิจัย และการเรียนรู้ ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ

พันธกิจ

กลยุทธ์

เวลาเปิดให้บริการ

 • ห้องค้นคว้าตลอด 24 ชม.เปิดบริการ 24 ชม.
 • จันทร์08.30น. - 20.30น.
 • อังคาร08.30น. - 20.30น.
 • พุธ08.30น. - 20.30น.
 • พฤหัส08.30น. - 20.30น.
 • ศุกร์08.30น. - 20.30น.
 • เสาร์10.00น. - 18.00น.
 • อาทิตย์10.00น. - 18.00น.

ติดต่อ

 • ฝ่ายบริการสารนิเทศ 02-3298544
 • ฝ่ายบริหารและธุรการ 02-3298233
 • ฝึกอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
  02-3298000 ต่อ 5151, 7436
  libtraining@kmitl.ac.th
 • ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  02-3298375, 02-3298000 ต่อ 5203, 5204
 • library@kmitl.ac.th
 • ที่ตั้ง สำนักหอสมุดกลาง สจล. ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
 • www.facebook.com/kmitllibrary
 • www.twitter.com/ServiceLibkmitl

เมนู