สืบค้นทรัพยากรสารนิเทศสำนักหอสมุด สจล. ตัวอย่างการสืบค้น

WebOPAC KMITL Central Library

สืบค้นทรัพยากรสารนิเทศจาก 84 สถาบันในประเทศไทย ตัวอย่างการสืบค้น

Union Catalog of Thai Academic Libraries

สืบค้นทรัพยากรสารนิเทศจากแหล่งข้อมูลทั่วโลก ตัวอย่างการสืบค้น

WorldCat & WorldShare

สืบค้นวารสารและทรัพยากรสารนิเทศออนไลน์/อิเล็กทรอนิกส์ ตัวอย่างการสืบค้น

EBSCO Discovery Service for KMITL

EBSCO eBook

สำนักหอสมุดกลาง

Document

KMITL E-Library Mobile Application

Click here! Download Android Platform   Click here! Download Android Platform 

KMITL Library Channel >>>> Click here!! <<<<

KMITL Hall Of Fame >>>> Click here!! <<<<

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

เป็นศุนย์กลางแห่งการเรียนรู้ สู่การบริการเชิงรุก บริหารจัดการทรัพยากรที่มีคุณภาพ ตอบสนองผู้ใช้บริการอย่างสร้างสรรค์

ปณิธาน

สํานักหอสมุดกลางมุ่งมั่นในการให้บริการห้องสมุด ที่มีคุณภาพเพื่อการศึกษา การวิจัย และการเรียนรู้ ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ

พันธกิจ

กลยุทธ์

เวลาเปิดให้บริการ

 • ห้องค้นคว้าตลอด 24 ชม.เปิดบริการ 24 ชม.
 • จันทร์08.30น. - 20.30น.
 • อังคาร08.30น. - 20.30น.
 • พุธ08.30น. - 20.30น.
 • พฤหัส08.30น. - 20.30น.
 • ศุกร์08.30น. - 20.30น.
 • เสาร์10.00น. - 18.00น.
 • อาทิตย์10.00น. - 18.00น.

ติดต่อ

 • ฝ่ายบริการสารนิเทศ 02-3298544
 • ฝ่ายบริหารและธุรการ 02-3298557
 • ฝึกอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
  02-3298000 ต่อ 5151, 7436
  libtraining@kmitl.ac.th
 • ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  02-3298375, 02-3298000 ต่อ 5203, 5204
 • library@kmitl.ac.th
 • ที่ตั้ง สำนักหอสมุดกลาง สจล. ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
 • www.facebook.com/kmitllibrary
 • www.twitter.com/ServiceLibkmitl

เมนู