ห้องบริการอินเทอร์เน็ต จำนวน 3 ห้อง

Previous Next

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

ห้องบริการอินเทอร์เน็ต จำนวน 3 ห้อง 

เป็นบริการที่จัดเพื่อให้นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของสถาบันฯ

สามารถสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่าย จากฐานข้อมูลต่างๆ ได้รับข่าวสารที่กว้างไกล ทันสมัย และรวดเร็ว โดยจัดห้องบริการอินเทอร์เน็ต ที่มีระบบจองและเครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการ จำนวน 3 ห้อง ดังนี้

1. สำนักหอสมุดกลาง ชั้น 2 โซน A ห้อง 203 จำนวน 75 เครื่อง

2. สำนักหอสมุดกลาง ชั้น 2 โซน A ห้อง 204 จำนวน 75 เครื่อง

3. สำนักหอสมุดกลาง ชั้น 2 โซน B ห้อง 205 จำนวน 91 เครื่อง

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

เป็นศุนย์กลางแห่งการเรียนรู้ สู่การบริการเชิงรุก บริหารจัดการทรัพยากรที่มีคุณภาพ ตอบสนองผู้ใช้บริการอย่างสร้างสรรค์

ปณิธาน

สํานักหอสมุดกลางมุ่งมั่นในการให้บริการห้องสมุด ที่มีคุณภาพเพื่อการศึกษา การวิจัย และการเรียนรู้ ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ

พันธกิจ

กลยุทธ์

เวลาเปิดให้บริการ

 • ห้องค้นคว้าตลอด 24 ชม.เปิดบริการ 24 ชม.
 • จันทร์08.30น. - 20.30น.
 • อังคาร08.30น. - 20.30น.
 • พุธ08.30น. - 20.30น.
 • พฤหัส08.30น. - 20.30น.
 • ศุกร์08.30น. - 20.30น.
 • เสาร์10.00น. - 18.00น.
 • อาทิตย์10.00น. - 18.00น.

ติดต่อ

 • ฝ่ายบริการสารนิเทศ 02-3298544
 • ฝ่ายบริหารและธุรการ 02-3298557
 • ฝึกอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
  02-3298000 ต่อ 5151, 7436
  libtraining@kmitl.ac.th
 • ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  02-3298375, 02-3298000 ต่อ 5203, 5204
 • library@kmitl.ac.th
 • ที่ตั้ง สำนักหอสมุดกลาง สจล. ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
 • www.facebook.com/kmitllibrary
 • www.twitter.com/ServiceLibkmitl

เมนู