User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

วัตถุประสงค์

สํานักหอสมุดกลาง เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสถาบัน ที่เน้นการให้การศึกษา การค้นคว้าวิจัย และการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เป็นแหล่งรวบรวม บํารุงรักษา และเผยแพร่หนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ์ ฐานข้อมูล โสตทัศนวัสดุ ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ และเอกสารอ้างอิงทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการห้องสมุดเกี่ยวกับการเรียนการสอนและการค้นคว้าวิจัย โดยให้บริการยืมและแลกเปลี่ยนสื่อต่างๆ และบริการสืบค้นข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์

3. เป็นศูนย์กลางการให้บริการห้องสมุดของสถาบันโดยเปิดให้บริการแก่นักศึกษาอาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของสถาบัน ตลอดจนบุคคลและหน่วยงานภายนอก

พันธกิจ

ด้านการบริการ

1. บริการทางวิชาการด้วยทรัพยากรที่มีคณคุณค่า ได้สัดส่วนตามมาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา และตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ

2. บริการทางวิชาการที่ถูกต้อง สะดวก และรวดเร็ว ด้วยเทคโนโลยีทที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ

3. มีความร่วมมือในการบริการและการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับกลุ่มห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานอื่น

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการแก่ชุมชนและบุคคลภายนอก

ด้านการพัฒนาบุคลากร

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ

3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทําวิจัยและผลิตผลงานทางวิชาการ

4. ส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตสำนึกในการให้บริการที่ดี

ด้านการบริหารจัดการ

1. พัฒนาระบบการบริหารตามหลักการบริหารจัดการที่ดี

2. สนับสนุนการทํางานเป็นทีม การมีส่วนร่วม และความสัมพันธ์อันดีของบุคลากร

3. บริหารสํานักหอสมุดกลางให้มีบรรยากาศทางวิชาการและการปฏิบัติงาน

ด้านเทคโนโลยี

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีทที่ทันสมัยในการให้บริการ เพื่อสนองความต้องการของผู้ใช้ในสังคมแห่งการเรียนรู้

2. พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการบริการและบริหารจัดการอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง

3. พัฒนาเทคโนโลยีสารนิเทศให้มีความพร้อมทั้งด้านระบบฐานข้อมูล เครื่องคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการให้บริการ

กลยุทธ์

1. พัฒนาการบริการไปสู่ Electronics Library เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2. จัดบริการและสภาพแวดล้อมไปสู่ Living Library, Self-service และ One Stop Service

3. ส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ และมีความพึงพอใจสูงสุด

4. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความพร้อม และเอื้อประโยชน์ต่อการบริการและการบริหารจัดการ

5. พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการให้บริการและปฏิบัติงาน

6. บริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการที่ดีและการทํางานเป็นทีม

ภาระงานที่รับผิดชอบ

สํานักหอสมุดกลาง ได้กําหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ายต่างๆ ดังนี้

1. ฝ่ายบริหารและธุรการ

มีหน้าที่และรับผิดชอบในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับงานธุรการและประสานงาน งานประชุมและพิธีการ งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม งานประกันคุณภาพองค์กร งานกลยุทธ์องค์กร และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

2. ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารนิเทศ

มีหน้าที่และรับผิดชอบในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับการคัดเลือกและการจัดหาทรัพยากรสารนิเทศ การวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ การดูแลฐานข้อมูล การจัดเตรียมทรัพยากรสารนิเทศสําหรับให้บริการ การเย็บเล่ม และซ่อมบํารุงหนังสือและสารนิเทศ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

3. ฝ่ายบริการสารนิเทศ

มีหน้าที่และรับผิดชอบในการปฏิบัติงานต่างๆ ในอาคารเฉลิมพระเกียรติและห้องสมุดคณะ เกี่ยวกับการจัดให้บริการทรัพยากรสารนิเทศ การให้บริการยืม-คืนทรัพยากรสารนิเทศ การให้คําแนะนําและสืบค้นสารนิเทศ การบริการยืมสารนิเทศระหว่างห้องสมุด การจัดให้บริการและกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด การจัดเก็บและ รวบรวมข้อมูลการใช้บริการห้องสมุด และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

4. ฝ่ายเทคโนโลยีสารนิเทศ

มีหน้าที่และรับผิดชอบในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับระบบห้องสมุดอัตโนมัติ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารนิเทศ ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในสํานักหอสมุดกลาง การซ่อมบํารุงคอมพิวเตอร์ และการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ของสํานักหอสมุดกลาง และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

5. ฝ่ายสนับสนุนทางกายภาพและสื่อประชาสัมพันธ์

มีหน้าที่และรับผิดชอบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุดและการประชาสัมพันธ์การให้บริการโสตทัศนูปกรณ์และการผลิตสื่อทางการศึกษา และทรัพยากรสารนิเทศที่มีความเกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลปัจจุบัน และเอกสารจดหมายเหตุของสถาบัน และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ปณิธาน วิสัยทัศน์ คําขวัญ

ปณิธาน

สํานักหอสมุดกลางมุ่งมั่นในการให้บริการห้องสมุดที่มีคุณภาพเพื่อการศึกษา การวิจัย และการเรียนรู้ โดยยึดความต้องการของผู้ใช้บริการเป็นหลัก

วิสัยทัศน์

สํานักหอสมุดกลางเป็นศูนย์กลางในการให้บริการห้องสมุด ด้วยทรัพยากรที่มีคุณค่า ทันสมัยได้มาตรฐาน และ ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ

คําขวัญ

มุ่งเน้นคุณค่า พัฒนาก้าวไกล เทคโนโลยีทันสมัย มั่นใจในบริการ

เวลาเปิดให้บริการ

 • ห้องค้นคว้าตลอด 24 ชม.เปิดบริการ 24 ชม.
 • จันทร์08.30น. - 20.30น.
 • อังคาร08.30น. - 20.30น.
 • พุธ08.30น. - 20.30น.
 • พฤหัส08.30น. - 20.30น.
 • ศุกร์08.30น. - 20.30น.
 • เสาร์10.00น. - 18.00น.
 • อาทิตย์10.00น. - 18.00น.

ติดต่อ

 • ฝ่ายบริการสารนิเทศ 02-3298544
 • ฝ่ายบริหารและธุรการ 02-3298233
 • ฝึกอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
  02-3298000 ต่อ 5151, 7436
  libtraining@kmitl.ac.th
 • ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  02-3298375, 02-3298000 ต่อ 5203, 5204
 • library@kmitl.ac.th
 • ที่ตั้ง สำนักหอสมุดกลาง สจล. ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
 • www.facebook.com/kmitllibrary
 • www.twitter.com/ServiceLibkmitl

เมนู