โครงสร้างการบริหาร

อาจารย์สุพัฒน์พงศ์ พงษ์ชมพร

อาจารย์สุพัฒน์พงศ์ พงษ์ชมพร

ผู้อำนวยการ สำนักหอสมุดกลาง

ผศ.ดร.สมเกียรติ ตันติวงศ์วาณิช

ผศ.ดร.สมเกียรติ ตันติวงศ์วาณิช

รองผู้อำนวยการ กำกับดูแลฝ่ายจัดการทรัพยากรสารนิเทศ ฝ่ายสนับสนุนทางกายภาพและสื่อประชาสัมพันธ์

อาจารย์ประสาร ตังติสานนท์

อาจารย์ประสาร ตังติสานนท์

รองผู้อำนวยการ กำกับดูแลฝ่ายเทคโนโลยีสารนิเทศ

ผศ.สุระชัย พิมพ์สาลี

ผศ.สุระชัย พิมพ์สาลี

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กำกับดูแลฝ่ายบริการสารนิเทศ

รศ.ดร.สุรพงษ์ สิริพงศ์ดี

รศ.ดร.สุรพงษ์ สิริพงศ์ดี

รองผู้อำนวยการ กำกับดูแลฝ่ายบริการสารนิเทศ

ผศ.แสงอุทัย มอโท

ผศ.แสงอุทัย มอโท

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กำกับดูแลฝ่ายจัดการทรัพยากรสารนิเทศ ฝ่ายสนับสนุนทางกายภาพและสื่อประชาสัมพันธ์

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

สํานักหอสมุดกลางเป็นศูนย์กลาง ในการให้บริการห้องสมุด ด้วยทรัพยากรที่มีคุณค่า ทันสมัยได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ และจัดการสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

ปณิธาน

สํานักหอสมุดกลางมุ่งมั่นในการให้บริการห้องสมุด ที่มีคุณภาพเพื่อการศึกษา การวิจัย และการเรียนรู้ ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ

พันธกิจ

กลยุทธ์

เวลาเปิดให้บริการ

 • ห้องค้นคว้าตลอด 24 ชม.เปิดบริการ 24 ชม.
 • จันทร์08.30น. - 20.30น.
 • อังคาร08.30น. - 20.30น.
 • พุธ08.30น. - 20.30น.
 • พฤหัส08.30น. - 20.30น.
 • ศุกร์08.30น. - 20.30น.
 • เสาร์10.00น. - 18.00น.
 • อาทิตย์10.00น. - 18.00น.

ติดต่อ

 • ฝ่ายบริการสารนิเทศ 02-3298544
 • ฝ่ายบริหารและธุรการ 02-3298233
 • ฝึกอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
  02-3298000 ต่อ 5151, 7436
  libtraining@kmitl.ac.th
 • ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  02-3298375, 02-3298000 ต่อ 5203, 5204
 • library@kmitl.ac.th
 • ที่ตั้ง สำนักหอสมุดกลาง สจล. ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
 • www.facebook.com/kmitllibrary
 • www.twitter.com/ServiceLibkmitl

เมนู