Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

สำนักหอสมุดกลาง สจล. www.lib.kmitl.ac.th

► สถิติฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

    ปี พ.ศ. 2564   ปี พ.ศ. 2563   ปี พ.ศ. 2562   ปี พ.ศ. 2561   ปี พ.ศ. 2560

► สถิติทรัพยากรสารนิเทศ

    ปี พ.ศ. 2564    ปี พ.ศ. 2563   ปี พ.ศ. 2562

► สถิติผู้เข้าใช้งานผ่านทางเว็บสำนักหอสมุดกลาง www.lib.kmitl.ac.th

    ปี พ.ศ. 2564   ปี พ.ศ. 2563   ปี พ.ศ. 2562

► สถิติผู้เข้าใช้งานทางกายภาพ

    ปี พ.ศ. 2564   ปี พ.ศ. 2563   ปี พ.ศ. 2562   ปี พ.ศ. 2561   ปี พ.ศ. 2560

 ► สถิติผู้เข้าใช้บริการจากทุกช่องทาง

    ปี พ.ศ. 2564   ปี พ.ศ. 2563  

 ► สถิติจำนวนการยืมทรัพยากรสารนิเทศ

    ปี พ.ศ. 2564  

 ► สถิติจำนวนการเข้าใช้ WebOPAC

    ปี พ.ศ. 2564  

 

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

เป็นศุนย์กลางแห่งการเรียนรู้ สู่การบริการเชิงรุก บริหารจัดการทรัพยากรที่มีคุณภาพ ตอบสนองผู้ใช้บริการอย่างสร้างสรรค์

ปณิธาน

สํานักหอสมุดกลางมุ่งมั่นในการให้บริการห้องสมุด ที่มีคุณภาพเพื่อการศึกษา การวิจัย และการเรียนรู้ ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ

พันธกิจ

กลยุทธ์

เวลาเปิดให้บริการ

 • ห้องค้นคว้าตลอด 24 ชม.เปิดบริการ 24 ชม.
 • จันทร์08.30น. - 20.30น.
 • อังคาร08.30น. - 20.30น.
 • พุธ08.30น. - 20.30น.
 • พฤหัส08.30น. - 20.30น.
 • ศุกร์08.30น. - 20.30น.
 • เสาร์10.00น. - 18.00น.
 • อาทิตย์10.00น. - 18.00น.

ติดต่อ

 • ฝ่ายบริการสารนิเทศ Tel:02-3298544
 • ฝ่ายบริหารและธุรการ Tel:02-3298556
 • ฝ่ายบริหารและธุรการ Fax:02-3298557
 • ฝึกอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
  Tel:02-3298000 ต่อ 5151, 7436
  libtraining@kmitl.ac.th
 • ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  Tel:02-3298375, 02-3298000 ต่อ 5203, 5204
 • library@kmitl.ac.th
 • ที่ตั้ง สำนักหอสมุดกลาง สจล. ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
 • www.facebook.com/kmitllibrary
 • www.twitter.com/ServiceLibkmitl

เมนู