ประวัติความเป็นมา

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

ข้อมูลเกี่ยวกับสำนักหอสมุดกลาง

ชื่อส่วนงาน

สํานักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

ที่ตั้ง

อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 ถนนฉลองกรุง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 โทรศัพท์ 0 2329 8556 โทรสาร 0 2329 8557 www.lib.kmitl.ac.th

ดอกไม้ประจำสำนัก

ดอกไม้ประจำสำนัก คือ ดอกหางนกยูง

สีประจำสำนัก

สีประจำสำนัก คือ สีเทา

ประวัติความเป็นมา

สํานักหอสมุดกลางเป็นส่วนราชการในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2534 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 108 ตอนที่ 94 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2534 โดยมีประวัติความเป็นมา ดังนี้

พ.ศ. 2520 

เริ่มบรรจุข้าราชการเพื่อดําเนินการห้องสมุดจํานวน 2 อัตราโดยฝากไว้ที่ห้องสมุดคณะ วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

พ.ศ. 2523  

เริ่มดําเนินการโครงการสํานักหอสมุดกลาง โดยให้บริการรวมกับห้องสมุดคณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ ณ อาคารชั่วคราว คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ สถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

พ.ศ. 2525

แยกตัวโครงการสํานักหอสมุดกลาง ออกจากห้องสมุดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ โดยเปิดให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์และข้าราชการของสถาบัน ณ ชั้น 2 อาคารโรงอาหาร สถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (โรงอาหารอาคารกิจกรรมนักศึกษาในปัจจุบัน) 

พ.ศ. 2529 

ได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัย ให้มีฐานะเป็นกองห้องสมุด ในสํานักงานอธิการบดี สถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และย้ายที่ทําการไปอยู่ ณ ห้องรักษาเอกสาร อาคารศูนย์ เรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ เปิดให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของสถาบัน ตลอดจนบุคคลภายนอกด้วย

พ.ศ. 2531 

ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีให้กำหนดฐานะเป็นสํานักหอสมุดกลาง

พ.ศ. 2534 

ได้รับการจัดตั้งเป็น สํานักหอสมุดกลาง ซึ่งเป็นส่วนราชการในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ ทหารลาดกระบัง เมื่อวันที่ 29พฤษภาคม 2534 ตามพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งส่วนราชการในสถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2534 ประกาศในราชกิจจา นุเบกษา เล่ม 108 ตอนที่ 94 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2534 และแบ่งส่วนราชการเป็น 6 ส่วนงาน คือ สํานักงานผู้อํานวยการ ฝ่ายบริการ ฝ่ายประสานงานห้องสมุดคณะ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด ฝ่าย วิเคราะห์ทรัพยากรห้องสมุด และฝ่ายโสตทัศนศึกษา ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วน ราชการในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2534 ประกาศในราช กิจจานุเบกษา เล่ม 108 ตอนที่ 108 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2534

พ.ศ. 2539 

ย้ายที่ทําการสํานักหอสมุดกลาง จากห้องรักษาเอกสาร อาคารศูนย์เรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ มาอยู่ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2539 

พ.ศ. 2540 

เปิดให้บริการ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2540

พ.ศ. 2542 

สถาบันฯ ตัดโอนงานห้องสมุดคณะ ฝ่ายประสานงานห้องสมุดคณะ ไปสังกัดงานห้องสมุด สํานักงาน คณบดี 5 คณะ ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะ วิทยาศาสตร์และคณะเทคโนโลยีการเกษตร ตามคําสั่งสถาบัน ที่ 1574/2542 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2542

พ.ศ. 2543

สถาบันฯ ได้ปรับปรุงการจัดแบ่งส่วนงานในสํานักหอสมุดกลาง เป็น 8 ส่วนงาน คือสํานักงาน ผู้อํานวยการ ฝ่ายบริการสารนิเทศ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ ฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ ฝ่าย โสตทัศนศึกษา ฝ่ายเทคโนโลยีสารนิเทศ ฝ่ายวารสารและเอกสาร และฝ่ายหอจดหมายเหตุพระจอมเกล้า ตามคําสั่งสถาบัน ที่ 1158/2543 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2543  

พ.ศ. 2548 

สถาบันฯ ได้ปรับปรุงโครงสร้างสํานักหอสมุดกลางใหม่ โดยโอนบรรดากิจการ ภารกิจ อํานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของงานห้องสมุดในสํานักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และ งานห้องสมุด วิทยาเขตชุมพร ไปสังกัดสํานักหอสมุดกลาง ตามคําสั่งสถาบัน ที่ 1744/2548 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2548 และปรับปรุงการจัดแบ่งส่วนงานในสํานักหอสมุดกลาง เป็น 15 ส่วนงาน คือ สํานักงาน ผู้อํานวยการ ฝ่ายบริการสารนิเทศ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ ฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ ฝ่าย โสตทัศนศึกษา ฝ่ายเทคโนโลยีสารนิเทศ ฝ่ายวารสารและเอกสาร ฝ่ายหอจดหมายเหตุพระจอมเกล้า ฝ่าย ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ฝ่ายห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฝ่ายห้องสมุดคณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม ฝ่ายห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ ฝ่ายห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร ฝ่ายห้องสมุดคณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ และฝ่ายห้องสมุดวิทยาเขตชุมพร ตามคําสั่งสถาบัน ที่ 1745/2548 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2548

พ.ศ. 2550 

สถาบันฯ ได้กําหนดให้งานห้องสมุดและสื่อการศึกษา วิทยาเขตชุมพร สังกัดอยู่ในสํานักงานวิทย บริการ วิทยาเขตชุมพร ตามประกาศสถาบันฯ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2550 เรื่องแบ่งส่วนงานวิทยาเขตชุมพร ส่งผลให้สํานักหอสมุดกลาง แบ่งส่วนงาน เป็น 14 ส่วนงาน โดยยุบเลิกฝ่ายห้องสมุดวิทยาเขตชุมพร

พ.ศ. 2551

สถาบันฯ ได้ปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐและจัดแบ่งหน่วยงานภายในสํานัก หอสมุดกลาง เป็น 4 หน่วยงาน คือ ส่วนบริหารงานทั่วไป งานเทคนิค งานบริการสารนิเทศ และงาน เทคโนโลยีสารนิเทศ ตามประกาศสถาบัน ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2551

พ.ศ. 2552 

สถาบันฯ ได้ยุบเลิกส่วนบริหารงานทั่วไปของสํานักหอสมุดกลาง ตามประกาศสถาบัน ลงวันที่ 26 มกราคม 2552 ส่งผลให้สํานักหอสมุดกลาง แบ่งหน่วยงานภายในสํานักหอสมุดกลาง เป็น 3 หน่วยงาน คือ งานเทคนิค งานบริการสารนิเทศ และงานเทคโนโลยีสารนิเทศ

พ.ศ. 2557

สํานักหอสมุดกลาง ได้ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการภายในสํานักหอสมุดกลาง เป็น 4 หน่วยงาน คือ งานเทคนิค งานบริการสารนิเทศ งานเทคโนโลยีสารนิเทศ และงานสนับสนุนทางการศึกษา ตามมติที่ ประชุมคณะกรรมการประจาสํ ํานักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557

พ.ศ. 2559 

สํานักหอสมุดกลาง ได้ปรับปรุงการจัดแบ่งหน่วยงานในสํานักหอสมุดกลางใหม่ เป็น 5 หน่วยงาน คือ ฝ่ายบริหารและธุรการ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารนิเทศ ฝ่ายบริการสารนิเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารนิเทศ และ ฝ่ายสนับสนุนทางการศึกษา ตามประกาศสํานักหอสมุดกลาง เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559

 

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

เป็นศุนย์กลางแห่งการเรียนรู้ สู่การบริการเชิงรุก บริหารจัดการทรัพยากรที่มีคุณภาพ ตอบสนองผู้ใช้บริการอย่างสร้างสรรค์

ปณิธาน

สํานักหอสมุดกลางมุ่งมั่นในการให้บริการห้องสมุด ที่มีคุณภาพเพื่อการศึกษา การวิจัย และการเรียนรู้ ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ

พันธกิจ

กลยุทธ์

เวลาเปิดให้บริการ

 • ห้องค้นคว้าตลอด 24 ชม.เปิดบริการ 24 ชม.
 • จันทร์08.30น. - 20.30น.
 • อังคาร08.30น. - 20.30น.
 • พุธ08.30น. - 20.30น.
 • พฤหัส08.30น. - 20.30น.
 • ศุกร์08.30น. - 20.30น.
 • เสาร์10.00น. - 18.00น.
 • อาทิตย์10.00น. - 18.00น.

ติดต่อ

 • ฝ่ายบริการสารนิเทศ 02-3298544
 • ฝ่ายบริหารและธุรการ 02-3298557
 • ฝึกอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
  02-3298000 ต่อ 5151, 7436
  libtraining@kmitl.ac.th
 • ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  02-3298375, 02-3298000 ต่อ 5203, 5204
 • library@kmitl.ac.th
 • ที่ตั้ง สำนักหอสมุดกลาง สจล. ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
 • www.facebook.com/kmitllibrary
 • www.twitter.com/ServiceLibkmitl

เมนู