ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารนิเทศ

สำนักหอสมุดกลาง

นางสาวกัญญาณัฐ อยู่สุข

นางสาวกัญญาณัฐ อยู่สุข

บรรณารักษ์ (หัวหน้าฝ่าย)

kanyanut.yo@kmitl.ac.th 5098

นางสาวสายสุณี โพธิ์กระเจน

นางสาวสายสุณี โพธิ์กระเจน

บรรณารักษ์ชำนาญการ

saisunee.ph@kmitl.ac.th 5004

นางสาวสายเสน่ห์ เณรพงษ์

นางสาวสายเสน่ห์ เณรพงษ์

บรรณารักษ์

saisaneh.ne@kmitl.ac.th 5005

นายศุภโชค ธรรมกัญยา

นายศุภโชค ธรรมกัญยา

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

supashok.ta@kmitl.ac.th 5073

นางสุจินต์ พุ่มพวง

นางสุจินต์ พุ่มพวง

บรรณารักษ์ (รองหัวหน้าฝ่าย)

sujin.ph@kmitl.ac.th 5210

นางนพกาญจน์ ดีถนอม ชุมเปีย

นางนพกาญจน์ ดีถนอม ชุมเปีย

บรรณารักษ์ชำนาญการ

noppakan.de@kmitl.ac.th 5091

นางสุรีย์ จงทอง

นางสุรีย์ จงทอง

พนักงานพิมพ์

suree.jo@kmitl.ac.th 7201

นายสำราญ อ่อนชุ่ม

นายสำราญ อ่อนชุ่ม

พนักงานบริการ

sumran.on@kmitl.ac.th 5073

นางสาวเบญญาภรณ์ ชุติกาญจน์

นางสาวเบญญาภรณ์ ชุติกาญจน์

บรรณารักษ์ชำนาญการ

benyaporn.ch@kmitl.ac.th 7201

นางสาวสุกันยา ตวนกู

นางสาวสุกันยา ตวนกู

บรรณารักษ์

sukanya.tu@kmitl.ac.th 5003

นางสาวสมพร มั่งนาค

นางสาวสมพร มั่งนาค

บรรณารักษ์

somporn.ma@kmitl.ac.th 5006

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

เป็นศุนย์กลางแห่งการเรียนรู้ สู่การบริการเชิงรุก บริหารจัดการทรัพยากรที่มีคุณภาพ ตอบสนองผู้ใช้บริการอย่างสร้างสรรค์

ปณิธาน

สํานักหอสมุดกลางมุ่งมั่นในการให้บริการห้องสมุด ที่มีคุณภาพเพื่อการศึกษา การวิจัย และการเรียนรู้ ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ

พันธกิจ

กลยุทธ์

เวลาเปิดให้บริการ

 • ห้องค้นคว้าตลอด 24 ชม.เปิดบริการ 24 ชม.
 • จันทร์08.30น. - 20.30น.
 • อังคาร08.30น. - 20.30น.
 • พุธ08.30น. - 20.30น.
 • พฤหัส08.30น. - 20.30น.
 • ศุกร์08.30น. - 20.30น.
 • เสาร์10.00น. - 18.00น.
 • อาทิตย์10.00น. - 18.00น.

ติดต่อ

 • ฝ่ายบริการสารนิเทศ 02-3298544
 • ฝ่ายบริหารและธุรการ 02-3298557
 • ฝึกอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
  02-3298000 ต่อ 5151, 7436
  libtraining@kmitl.ac.th
 • ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  02-3298375, 02-3298000 ต่อ 5203, 5204
 • library@kmitl.ac.th
 • ที่ตั้ง สำนักหอสมุดกลาง สจล. ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
 • www.facebook.com/kmitllibrary
 • www.twitter.com/ServiceLibkmitl

เมนู