ฝ่ายบริการสารนิเทศ

สำนักหอสมุดกลาง

นางศรีไพร เกษดี

นางศรีไพร เกษดี

บรรณารักษ์ (หัวหน้าฝ่าย)

sriprai.ka@kmitl.ac.th #7400

นางสาวพรวริน จันทร์แช่มช้อย

นางสาวพรวริน จันทร์แช่มช้อย

บรรณารักษ์ชำนาญการ (รองหัวหน้าฝ่าย)

pornwarin.ch@kmitl.ac.th #7414

นางสาวรัตนา เลิศสุกสว่าง

นางสาวรัตนา เลิศสุกสว่าง

บรรณารักษ์ชำนาญการ

rattana.le@kmitl.ac.th #5151

นางปราณี อยู่คง

นางปราณี อยู่คง

บรรณารักษ์

pranee.yu@kmitl.ac.th #7407

นางจักกรี ญานนนท์

นางจักกรี ญานนนท์

บรรณารักษ์

juggree.ya@kmitl.ac .th #5204

นางสาวยุพิน กาญจนารัตน์

นางสาวยุพิน กาญจนารัตน์

บรรณารักษ์

yupin.ka@kmitl.ac.th 7403

นางสาวดาราวรรณ พูลเพิ่ม

นางสาวดาราวรรณ พูลเพิ่ม

บรรณารักษ์

darawan.ph@kmitl.ac.th #5206

นางสาวสุกัญญา ดำชมทรัพย์

นางสาวสุกัญญา ดำชมทรัพย์

บรรณารักษ์

sukanya.da@kmitl.ac.th #7401

นายอุทัย แสงศรี

นายอุทัย แสงศรี

บรรณารักษ์

uthai.sa@kmitl.ac.th #7406

นางศรีเพ็ญ เทนอิสสระ

นางศรีเพ็ญ เทนอิสสระ

บรรณารักษ์ (รองหัวหน้าฝ่าย)

sriphen.te@kmitl.ac.th #5078

นางอรทัย ศรีทอง

นางอรทัย ศรีทอง

บรรณารักษ์

orathai.sr@kmitl.ac.th #5103

นางลำดวน มีใจดี

นางลำดวน มีใจดี

บรรณารักษ์ชำนาญการ

lumduan.me@kmitl.ac.th #5086

นางสาวธีราพร มาวัน

นางสาวธีราพร มาวัน

บรรณารักษ์

teeraporn.ma@kmitl.ac.th #7199

นางสาวกุลริศา ผุดผ่อง

นางสาวกุลริศา ผุดผ่อง

บรรณารักษ์

kulrisa.pu@kmitl.ac.th #7431

นางสาวรษิกา ภานุกรธนโชติ

นางสาวรษิกา ภานุกรธนโชติ

บรรณารักษ์

rasika.pa@kmitl.ac.th #5108

นางอุทัย ศรีสุข

นางอุทัย ศรีสุข

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

uthai.si@kmitl.ac.th #7435

นางสาวศิริกร จำปาทิว

นางสาวศิริกร จำปาทิว

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

sirikorn.ch@kmitl.ac.th #7414

นางพัชรินทร์ เย็นท่าข้าม

นางพัชรินทร์ เย็นท่าข้าม

บรรณารักษ์

patcharin.ye@kmitl.ac.th #7431, 7432

นางสายใจ วัลลิภากร

นางสายใจ วัลลิภากร

บรรณารักษ์ (รองหัวหน้าฝ่าย)

sayjai.wa@kmitl.ac.th #7410

นางพิจิตรา ครองตน

นางพิจิตรา ครองตน

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

pijittra.kr@kmitl.ac.th #7425

นางสาวเพ็ญชิต วิศิษฐ์เฉลิม

นางสาวเพ็ญชิต วิศิษฐ์เฉลิม

บรรณารักษ์

penchit.wi@kmitl.ac.th #7199

นางสมัย ลุกิเลศ

นางสมัย ลุกิเลศ

บรรณารักษ์ชำนาญการ

samai.lu@kmitl.ac.th #5083

นางรุ่งฟ้า อ่อนชุ่ม

นางรุ่งฟ้า อ่อนชุ่ม

บรรณารักษ์

rungfa.on@kmitl.ac.th #5077

นางสาวอนงค์ คูคอน

นางสาวอนงค์ คูคอน

บรรณารักษ์

anong.kh@kmitl.ac.th #5204

นางสาวนิภารัตน์ ศรีสุชาติ

นางสาวนิภารัตน์ ศรีสุชาติ

บรรณารักษ์

niparat.sr@kmitl.ac.th #7436

นางธัญญารัตน์ แต้มประสิทธิ์

นางธัญญารัตน์ แต้มประสิทธิ์

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

นางสาวสุปราณี สอนเจริญ

นางสาวสุปราณี สอนเจริญ

บรรณารักษ์

supranee.so@kmitl.ac.th #5099

นางวลีพร มิ่งสรรพางค์

นางวลีพร มิ่งสรรพางค์

พนักงานสถานที่

waleeporn.mi@kimitl.ac.th #7411

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

เป็นศุนย์กลางแห่งการเรียนรู้ สู่การบริการเชิงรุก บริหารจัดการทรัพยากรที่มีคุณภาพ ตอบสนองผู้ใช้บริการอย่างสร้างสรรค์

ปณิธาน

สํานักหอสมุดกลางมุ่งมั่นในการให้บริการห้องสมุด ที่มีคุณภาพเพื่อการศึกษา การวิจัย และการเรียนรู้ ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ

พันธกิจ

กลยุทธ์

เวลาเปิดให้บริการ

 • ห้องค้นคว้าตลอด 24 ชม.เปิดบริการ 24 ชม.
 • จันทร์08.30น. - 20.30น.
 • อังคาร08.30น. - 20.30น.
 • พุธ08.30น. - 20.30น.
 • พฤหัส08.30น. - 20.30น.
 • ศุกร์08.30น. - 20.30น.
 • เสาร์10.00น. - 18.00น.
 • อาทิตย์10.00น. - 18.00น.

ติดต่อ

 • ฝ่ายบริการสารนิเทศ 02-3298544
 • ฝ่ายบริหารและธุรการ 02-3298557
 • ฝึกอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
  02-3298000 ต่อ 5151, 7436
  libtraining@kmitl.ac.th
 • ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  02-3298375, 02-3298000 ต่อ 5203, 5204
 • library@kmitl.ac.th
 • ที่ตั้ง สำนักหอสมุดกลาง สจล. ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
 • www.facebook.com/kmitllibrary
 • www.twitter.com/ServiceLibkmitl

เมนู