ฝ่ายเทคโนโลยีสารนิเทศ

สำนักหอสมุดกลาง

นางสาวพรทิพย์ แยงคำ

นางสาวพรทิพย์ แยงคำ

บรรณารักษ์ (หัวหน้าฝ่าย)

นายพริษฐ์กวินท์ นาควะรี

นายพริษฐ์กวินท์ นาควะรี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

parisgawin.na@kmitl.ac.th #5089

นางสาวยุพิน หลำผาสุข

นางสาวยุพิน หลำผาสุข

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

yupin.lo@kmitl.ac.th #5087

นายคมสัน การสมเพียร

นายคมสัน การสมเพียร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

khomsan.ka@kmitl.ac.th #5089

นายธีรพงษ์ พิเภก

นายธีรพงษ์ พิเภก

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (รองหัวหน้าฝ่าย)

teerapong.pi@kmitl.ac.th #5089

นายมงคลชัย ธารดรรัตน์

นายมงคลชัย ธารดรรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

mongkolchai.th@kmitl.ac.th #5090

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

เป็นศุนย์กลางแห่งการเรียนรู้ สู่การบริการเชิงรุก บริหารจัดการทรัพยากรที่มีคุณภาพ ตอบสนองผู้ใช้บริการอย่างสร้างสรรค์

ปณิธาน

สํานักหอสมุดกลางมุ่งมั่นในการให้บริการห้องสมุด ที่มีคุณภาพเพื่อการศึกษา การวิจัย และการเรียนรู้ ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ

พันธกิจ

กลยุทธ์

เวลาเปิดให้บริการ

 • ห้องค้นคว้าตลอด 24 ชม.เปิดบริการ 24 ชม.
 • จันทร์08.30น. - 20.30น.
 • อังคาร08.30น. - 20.30น.
 • พุธ08.30น. - 20.30น.
 • พฤหัส08.30น. - 20.30น.
 • ศุกร์08.30น. - 20.30น.
 • เสาร์10.00น. - 18.00น.
 • อาทิตย์10.00น. - 18.00น.

ติดต่อ

 • ฝ่ายบริการสารนิเทศ 02-3298544
 • ฝ่ายบริหารและธุรการ 02-3298557
 • ฝึกอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
  02-3298000 ต่อ 5151, 7436
  libtraining@kmitl.ac.th
 • ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  02-3298375, 02-3298000 ต่อ 5203, 5204
 • library@kmitl.ac.th
 • ที่ตั้ง สำนักหอสมุดกลาง สจล. ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
 • www.facebook.com/kmitllibrary
 • www.twitter.com/ServiceLibkmitl

เมนู