ฝ่ายสนับสนุนทางกายภาพและสื่อประชาสัมพันธ์

สำนักหอสมุดกลาง

นายประพันธ์ สังข์ทองงาม

นายประพันธ์ สังข์ทองงาม

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (หัวหน้าฝ่าย)

praphan.sa@kmitl.ac.th #7420

นายสมพงษ์ เปรมศรี

นายสมพงษ์ เปรมศรี

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

sompong.pr@kmitl.ac.th #7420

นายวิภาส อ่อนน้อม

นายวิภาส อ่อนน้อม

บรรณารักษ์ (รองหัวหน้าฝ่าย)

wiphas.on@kmitl.ac.th #7175

นายรุ่งเรือง ผุดผ่อง

นายรุ่งเรือง ผุดผ่อง

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

rungruang.pu@kmitl.ac.th #7175

นายอนุชา เกิดวิลบูลย์

นายอนุชา เกิดวิลบูลย์

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

anucha.gr@kmitl.ac.th #7420

นายอนุชา ยอดพรหม

นายอนุชา ยอดพรหม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

anucha.yo@kmitl.ac.th #7175

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

เป็นศุนย์กลางแห่งการเรียนรู้ สู่การบริการเชิงรุก บริหารจัดการทรัพยากรที่มีคุณภาพ ตอบสนองผู้ใช้บริการอย่างสร้างสรรค์

ปณิธาน

สํานักหอสมุดกลางมุ่งมั่นในการให้บริการห้องสมุด ที่มีคุณภาพเพื่อการศึกษา การวิจัย และการเรียนรู้ ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ

พันธกิจ

กลยุทธ์

เวลาเปิดให้บริการ

 • ห้องค้นคว้าตลอด 24 ชม.เปิดบริการ 24 ชม.
 • จันทร์08.30น. - 20.30น.
 • อังคาร08.30น. - 20.30น.
 • พุธ08.30น. - 20.30น.
 • พฤหัส08.30น. - 20.30น.
 • ศุกร์08.30น. - 20.30น.
 • เสาร์10.00น. - 18.00น.
 • อาทิตย์10.00น. - 18.00น.

ติดต่อ

 • ฝ่ายบริการสารนิเทศ 02-3298544
 • ฝ่ายบริหารและธุรการ 02-3298557
 • ฝึกอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
  02-3298000 ต่อ 5151, 7436
  libtraining@kmitl.ac.th
 • ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  02-3298375, 02-3298000 ต่อ 5203, 5204
 • library@kmitl.ac.th
 • ที่ตั้ง สำนักหอสมุดกลาง สจล. ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
 • www.facebook.com/kmitllibrary
 • www.twitter.com/ServiceLibkmitl

เมนู