blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

รายชื่อทรัพยากรสารนิเทศใหม่ออกให้บริการเดือนกันยายน 2562

รายชื่อทรัพยากรสารนิเทศใหม่ เดือนกันยายน 2562 สำนักหอสมุดกลาง สจล.

Sebtember,2019

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark

นโยบายเพื่อขับเคลื่อนการอุดมศึกษา

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ ได้ตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการอุดมศึกษา 3 ชุด ได้แก่

1. คณะทำงานด้านตำแหน่งวิชาการ

2. คณะทำงานด้านกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.)

3. คณะทำงานด้านคุณภาพการศึกษา เกี่ยวข้องกับมีศึกษาการแบ่งกลุ่มและประเภทของมหาวิทยาลัยตามจุดเน้น ความเข้มแข็งและความถนัดของแต่ละมหาวิทยาลัยเพื่อนำไปสู่ 100 อันดับแรกของโลก และมีระบบประกันคุณภาพการปฏิบัติงานโดยใช้ระบบ OKRมาใช้แทน KPI

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1750530711920318&id=1385294465110613

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark

รายชื่อทรัพยากรสารนิเทศใหม่ออกให้บริการเดือนกรกฎาคม 2562

รายชื่อทรัพยากรสารนิเทศใหม่ เดือนกรกฎาคม 2562 สำนักหอสมุดกลาง สจล.

july 18,2019

july 31, 2019

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark

เอกสารจดหมายเหตุ

ความหมายของ เอกสารจดหมายเหตุ พระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้คำจำกัดความว่าหมายถึง “เอกสารที่สิ้นกระแสการใช้งานและได้รับการประเมินคุณค่าควรแก่การเก็บรักษาและอนุรักษ์ไว้ เพื่อเป็นมรดกทางวัฒนธรรมด้านประวัติศาสตร์ของชาติ และเพื่อประโยชน์ในการศึกษาการค้นคว้าหรือการวิจัย ซึ่งกรมศิลปากรได้จัดทําทะเบียนไว้เป็นเอกสารจดหมายเหตุ” จึงสรุปได้ว่าสองประเด็นที่ต้องคำนึงถึงคือ ๑) เอกสารที่สิ้นกระแสการใช้งาน และ ๒) ได้รับการประเมินคุณค่าควรแก่การเก็บรักษาและอนุรักษ์

รายละเอียดต่าง ๆ ลองศึกษาจาก พระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/A/023/1.PDF

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark

ขั้นตอนดำเนินการ ข้อมูลนักศึกษาใหม่ เพื่อนำเข้าระบบ Walai Auto Lib

การนำข้อมูลนักศึกษาใหม่ เข้าระบบ Walai Auto Lib ต้องดำเนินการในทุกๆ ปีการศึกษา แต่ต้องรอดำเนินการหลังจากข้อมูลนักศึกษาใหม่เข้าระบบสารสนเทศ ของสำนักทะเบียน ให้สมบูรณ์ที่สุดก่อนจึงจะดาวน์โหลดข้อมูลออกมาเพื่อนำเข้าระบบ walai Auto Lib เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการ สามารถยืม-คืนหนังสือได้
ขั้นตอนเริ่มแรก ต้องทำการ Down load  ข้อมูลจากระบบสารสนเทศ สำนักทะเบียนและประมวลผล สจล.

1. เข้าระบบสารสนเทศ สำนักทะเบียนและประมวลผล สจล. ที่ www.reg.kmitl.ac.th
แล้วคลิกเลือก ล็อกอินเข้าสู่ระบบใช้งาน

อ่านต่อ »

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark

การสนับสนุน Windows 7 จะสิ้นสุดลงในวันที่ 14 มกราคม 2020


Microsoft ได้มุ่งมั่นที่จะให้การสนับสนุน Windows 7 เป็นเวลา 10 ปีเมื่อมีการวางจำหน่ายในวันที่ 22 ตุลาคม 2009 เมื่อสิ้นสุดระยะเวลา 10 ปีนี้ Microsoft จะยกเลิกการสนับสนุน Windows 7 เพื่อให้เราสามารถมุ่งเน้นลงทุนในการสนับสนุนเทคโนโลยีใหม่ๆ และประสบการณ์การใช้งานใหม่ๆ ที่ยอดเยี่ยม วันที่สิ้นสุดการสนับสนุนสำหรับ Windows 7 อย่างเจาะจงคือวันที่ 14 มกราคม 2020 หลังจากวันนั้น ผลิตภัณฑ์จะไม่ได้รับความช่วยเหลือด้านเทคนิคและการอัปเดตซอฟต์แวร์จาก Windows Update ที่ช่วยปกป้องพีซีของคุณอีกต่อไป Microsoft ขอแนะนำให้คุณเปลี่ยนไปใช้ Windows 10 ก่อนเดือนมกราคม 2020 เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่คุณต้องการได้รับบริการหรือการสนับสนุนที่ไม่มีให้บริการอีกต่อไปแล้ว

Link : Microsoft

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark

KS-Time หัวข้อ: โปรแกรมจองห้อง/พื้นที่ของสำนักหอสมุดกลางและรายงานสถิติ Dashboard

KS-Time หัวข้อ: โปรแกรมจองห้อง/พื้นที่ของสำนักหอสมุดกลางและรายงานสถิติ Dashboard

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องอินเทอร์เน็ต 3 ชั้น 2

อ่านต่อ »

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark

รายชื่อทรัพยากรสารนิเทศใหม่ออกให้บริการเดือนมิถุนายน 2562

รายชื่อทรัพยากรสารนิเทศใหม่ เดือนมิถุนายน 2562 สำนักหอสมุดกลาง สจล.

June 4,2019

June 27, 2019

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark

แนะนำหนังสือน่าอ่าน

คาร์เนกี, เดล. 2552. วิธีชนะมิตรและจูงใจคน = How to win friends and influence people ; แปลโดย อาษา ขอจิตต์เมตต์.  กรุงเทพฯ : แสงดาว. อ่านต่อ »

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark

ขยะพลาสติกจากการสั่งอาหารผ่านแอป

บริการส่งอาหารถึงที่ผ่านแอปพลิเคชันเติบโตรวดเร็วจนทำให้ขยะพลาสติกเพิ่มปริมาณขึ้นอย่างน่ากลัว ในขณะที่ไม่มีนโยบายจัดการเรื่องนี้อย่างจริงจัง

ประชนชนในเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหานครมีชีวิตที่ดำเนินไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว ตารางงานที่แน่นขนัด และวันหนึ่ง ๆ ต้องเสียเวลาไปกับการจราจรอันติดขัดบนท้องถนนเป็นเวลาหลายชั่วโมง แต่การมาถึงของบริการ Food Delivery หรือการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันเพื่อให้กองทัพแมสเสนเจอร์ในสังกัดขี่มอเตอร์ไซค์ฝ่ารถติดลัดเลาะไปตามตรอกซอกซอยซื้อของที่เราอยากกินแล้วนำมาส่งให้ถึงที่ก็ทำให้ชีวิตประจำวันของคนกรุงเทพฯ ดำเนินไปได้ง่ายและสะดวกสบายขึ้น

แต่สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาหลังจากนั้นคือกองขยะพลาสติกจำนวนมหาศาลที่เพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจ

ข้อมูลเพิ่มเติม  https://vantage.in.th/2019/05/food-delivery-generates-plastic-waste/

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark