blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

รายชื่อทรัพยากรสารนิเทศใหม่ออกให้บริการ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

รายชื่อทรัพยากรสารนิเทศใหม่ เดือนมกราคม 2562 สำนักหอสมุดกลาง สจล.

เข้าถึงได้จาก : February 25, 2019

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark

“หมายกำหนดการ” และ “กำหนดการ” เป็นสองคำที่มักใช้ผิดกันเสมอ

“หมายกำหนดการ” และ “กำหนดการ” เป็นสองคำที่มักใช้ผิดกันเสมอ ขออนุญาตนำมาแบ่งปันกันเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ให้ความหมายของคำทั้ง ๒ คำนี้ไว้ดังนี้

อ่านต่อ »

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 7ส กลุ่มโยทะกา ครั้งที่ 1/62

รายงานการประชุม

กิจกรรม 7ส กลุ่มโยทะกา

ครั้งที่ 1/2562

วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

ณ ห้องปฏิบัติงานฝ่ายจัดการทรัพยากรสารนิเทศ (การวิเคราะห์ฯ ) สำนักหอสมุดกลาง สจล.

———————————————

ผู้มาประชุม

1.     นางสาวสายเสน่ห์       เณรพงษ์                            หัวหน้ากลุ่ม

2.     นางสุจินต์               พุ่มพวง            รองหัวหน้าฝ่ายจัดการทรัพยากรสารนิเทศ

3.     นางสาวสายสุณี         โพธิ์กระเจน                           สมาชิก

4.     นางสาวสมพร           มั่งนาค                                   สมาชิก

5.     นางนพกาญจน์     ดีถนอม ชุมเปีย                     เลขานุการกลุ่ม

เปิดประชุมเวลา  10.00 น.

เรื่องที่ประชุ

หัวหน้ากลุ่ม กล่าวเปิดประชุม และให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1  เรื่องผลการตรวจกิจกรรม 7ส กลุ่มโยทะกา เดือนมกราคม 2562

นางสาวสายสุณี โพธิ์กระเจน แจ้งรายงานสรุปผลการตรวจกิจกรรม 7ส กลุ่มโยทะกา      เมื่อวันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 โดยมีกรรมการผู้ตรวจคือ นางสาวสายสุณี โพธิ์กระเจน ได้สรุปผลการตรวจกิจกรรม 7ส  ของกลุ่มโยทะกา ซึ่งพบข้อดีและข้อแนะนำเพื่อการปรับปรุง ดังนี้

ผลการตรวจได้ 95 คะแนน จากคะแนน 120 คะแนน

คิดเป็นร้อยละ  79

เกณฑ์การประเมิน = ดี

ข้อดีที่พบ

บุคลากรให้ความสำคัญกับกิจกรรม 7ส อย่างสม่ำเสมอ

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง

- โต๊ะปฏิบัติงานของนางวาสน์ ไชยณรงค์ ยังไม่ได้ดำเนินการขนย้ายออกนอกพื้นที่ (แจ้งนายประพันธ์ สังข์ทองงาม)

- พื้นห้องมีคราบสกปรก

- รองเท้าสำรองเกินมาตรฐานกลุ่ม

- แบบฟอร์มต่าง ๆ ในตู้ 12 ลิ้นชักควรเป็นปัจจุบัน

- ควรดำเนินการงานวิจัยที่สแกนเแล้ว ในห้องพักหนังสือ

- ควรดำเนินการกระดาษสองหน้าที่ใช้แล้ว

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 เรื่องการทำบอร์ดและป้ายต่าง ๆ

สืบเนื่องจากที่ประชุมกลุ่มโยทะกา ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561   นางสาวสายเสน่ห์ เณรพงษ์ แจ้งว่าในการดำเนินกิจกรรม 7ส มีการเปลี่ยนแปลงสมาชิกในกลุ่มโยทะกา เนื่องจากเกษียณอายุก่อนกำหนด 2 คน ได้แก่นางวาสน์ ไชยณรงค์ และนางยุภาพร เศษจันทร์ ซึ่งจะต้องมีการแก้ไขบอร์ดและป้ายต่าง ๆ กำหนดวันที่ 24-25 ธันวาคม 2561 ในการทำบอร์ดและป้ายต่างๆ เนื่องจากช่วงวันที่ 24-25 ธันวาคม 2561 มีการทำแบบมอบหมายงานใหม่ จึงไม่สามารถดำเนินการตามวันที่กำหนดไว้ได้ จึงเลื่อนวันในการทำบอร์ดและป้ายต่างๆ ออกไปก่อนนั้น

นางสาวสายเสน่ห์ เณรพงษ์ แจ้งว่าได้ดำเนินการทำแบบฟอร์มนักศึกษาที่มาบำเพ็ญประโยชน์สมุดค่าปรับกิจกรรม 7ส และนำรูปสมาชิกนางวาสน์ ไชยณรงค์ และนางยุภาพร เศษจันทร์ ออกจากบอร์ดสมาชิก7ส เรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม รับทราบและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมผู้รับผิดชอบตู้ 3 ลิ้นชัก ดังนี้

ตู้ที่ 1-2 ผู้รับผิดชอบนางสาวสายเสน่ห์ เณรพงษ์

ตู้ที่ 3-4 ผู้รับผิดชอบนางสาวสายสมพร มั่งนาค

ตู้ที่ 5-7 ผู้รับผิดชอบนางนพกาญจน์ ดีถนอม ชุมเปีย

ตู้ที่ 8-9 ผู้รับผิดชอบนางสาวสายสุณี โพธิ์กระเจน

ตู้ที่ 10-12 ผู้รับผิดชอบนางสุจินต์ พุ่มพวง

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

ปิดประชุมเวลา  11.40 น.

นางนพกาญจน์ ดีถนอม ชุมเปีย

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 7ส กลุ่มโยทะกา ครั้งที่ 12/61

รายงานการประชุม

กิจกรรม 7ส กลุ่มโยทะกา

ครั้งที่ 12/2561

วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2561

ณ ห้องปฏิบัติงานฝ่ายจัดการทรัพยากรสารนิเทศ (การวิเคราะห์ฯ ) สำนักหอสมุดกลาง สจล.

———————————————

ผู้มาประชุม

1.     นางสาวสายเสน่ห์       เณรพงษ์                            หัวหน้ากลุ่ม

2.     นางสุจินต์               พุ่มพวง            รองหัวหน้าฝ่ายจัดการทรัพยากรสารนิเทศ

3.     นางสาวสายสุณี         โพธิ์กระเจน                           สมาชิก

4.    นางสาวสมพร           มั่งนาค                                    สมาชิก

5.     นางนพกาญจน์     ดีถนอม ชุมเปีย                     เลขานุการกลุ่ม

เปิดประชุมเวลา  15.00 น.

เรื่องที่ประชุ

หัวหน้ากลุ่ม กล่าวเปิดประชุม และให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1  เรื่องผลการตรวจกิจกรรม 7ส กลุ่มโยทะกา เดือนธันวาคม 2561

นางสาวสมพร มั่งนาค แจ้งรายงานสรุปผลการตรวจกิจกรรม 7ส กลุ่มโยทะกา  เมื่อวันศุกร์ที่  4 มกราคม 2561  โดยมีกรรมการผู้ตรวจคือ นางสาวสมพร มั่งนาค ได้สรุปผลการตรวจกิจกรรม 7ส   ของกลุ่มโยทะกา ซึ่งพบข้อดีและข้อแนะนำเพื่อการปรับปรุง ดังนี้

ผลการตรวจได้ 95 คะแนน จากคะแนน 120 คะแนน

คิดเป็นร้อยละ  79

เกณฑ์การประเมิน = ดี

ข้อดีที่พบ

สมาชิกกลุ่มโยทะกามีความพยายามปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นปัจจุบัน

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง

- โต๊ะปฏิบัติงานของนางวาสน์ ไชยณรงค์ ยังไม่ได้ดำเนินการขนย้ายออกนอกพื้นที่ (แจ้งนายประพันธ์ สังข์ทองงาม)

- ตู้ 15 ชั้น CC2  ชั้น 7 แบบฟอร์มเร่งด่วนหมด

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 เรื่องการทำบอร์ดและป้ายต่าง ๆ

สืบเนื่องจากที่ประชุมกลุ่มโยทะกา ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561   นางสาวสายเสน่ห์ เณรพงษ์ แจ้งว่าในการดำเนินกิจกรรม 7ส มีการเปลี่ยนแปลงสมาชิกในกลุ่มโยทะกา เนื่องจากเกษียณอายุก่อนกำหนด 2 คน ได้แก่นางวาสน์ ไชยณรงค์ และนางยุภาพร เศษจันทร์ ซึ่งจะต้องมีการแก้ไขบอร์ดและป้ายต่าง ๆ กำหนดวันที่ 24-25 ธันวาคม 2561 ในการทำบอร์ดและป้ายต่างๆ นั้น

นางสาวสายเสน่ห์ เณรพงษ์ แจ้งว่าเนื่องจากช่วงวันที่ 24-25 ธันวาคม 2561 มีการทำแบบมอบหมายงานใหม่ จึงไม่สามารถดำเนินการตามวันที่กำหนดไว้ได้

มติที่ประชุม รับทราบและเลื่อนวันในการทำบอร์ดและป้ายต่างๆ ออกไปก่อน

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

ปิดประชุมเวลา  15.15 น.

นางนพกาญจน์ ดีถนอม ชุมเปีย

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 7ส กลุ่มโยทะกา ครั้งที่ 11/61

รายงานการประชุม

กิจกรรม 7ส กลุ่มโยทะกา

ครั้งที่ 11/2561

วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561

ณ ห้องปฏิบัติงานฝ่ายจัดการทรัพยากรสารนิเทศ (การวิเคราะห์ฯ ) สำนักหอสมุดกลาง สจล.

———————————————

ผู้มาประชุม

1.     นางสาวสายเสน่ห์       เณรพงษ์                            หัวหน้ากลุ่ม

2.     นางสุจินต์               พุ่มพวง            รองหัวหน้าฝ่ายจัดการทรัพยากรสารนิเทศ

3.     นางสาวสายสุณี         โพธิ์กระเจน                           สมาชิก

4.     นางสาวสมพร           มั่งนาค                                   สมาชิก

5.     นางนพกาญจน์     ดีถนอม ชุมเปีย                   เลขานุการกลุ่ม

เปิดประชุมเวลา  13.30 น.

เรื่องที่ประชุ

หัวหน้ากลุ่ม กล่าวเปิดประชุม และให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1  เรื่องผลการตรวจกิจกรรม 7ส กลุ่มโยทะกา เดือนพฤศจิกายน 2561

นางสุจินต์ พุ่มพวง แจ้งรายงานสรุปผลการตรวจกิจกรรม 7ส กลุ่มโยทะกา  เมื่อวันศุกร์ที่  30 พฤศจิกายน 2561  โดยมีกรรมการผู้ตรวจคือ นางสุจินต์ พุ่มพวง ได้สรุปผลการตรวจกิจกรรม 7ส    ของกลุ่มโยทะกา

ซึ่งพบข้อดีและข้อแนะนำเพื่อการปรับปรุง ดังนี้

ผลการตรวจได้ 96 คะแนน จากคะแนน 120 คะแนน

คิดเป็นร้อยละ  80

เกณฑ์การประเมิน = ดีมาก

ข้อดีที่พบ

สมาชิกกลุ่มโยทะกาให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม 7ส เป็นอย่างดี

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง

- กล่องเก็บสายไฟตรงสัญลักษณ์เส้นเหลือง-ดำ บริเวณหน้าห้องยังไม่เรียบร้อย เนื่องจากการปูพื้นห้องใหม่

- โต๊ะปฏิบัติงานของนางวาสน์ ไชยณรงค์ ควรจัดเก็บ (แจ้งนายประพันธ์ สังข์ทองงาม)

- แจ้งทำป้าย ตัดเล่มวิทยานิพนธ์เพิ่ม 2 อัน

- บอร์ดข่าวสารกิจกรรม 7ส ยังไม่ได้เปลี่ยน

- ผ้ากรองฝุ่นที่เครื่องสแกนหลุด

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1  เรื่องสมุดค่าปรับ กิจกรรม 7ส

นางสุจินต์ พุ่มพวง แจ้งว่าควรมีสมุดบันทึกค่าปรับ กิจกรรม 7ส เมื่อสมาชิกกลุ่มโยทะกา ไม่ได้ปฏิบัติตามการดำเนินงานกิจกรรม 7ส

มติที่ประชุม เห็นชอบและเริ่มดำเนินการใช้สมุดบันทึกค่าปรับ เดือน มกราคม 2562 เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5.1 เรื่องการทำบอร์ดและป้ายต่าง ๆ

นางสาวสายเสน่ห์ เณรพงษ์ แจ้งว่าในการดำเนินกิจกรรม 7ส มีการเปลี่ยนแปลงสมาชิกในกลุ่มโยทะกา เนื่องจากเกษียณอายุก่อนกำหนด 2 คน ได้แก่นางวาสน์ ไชยณรงค์ และนางยุภาพร เศษจันทร์ ซึ่งจะต้องมีการแก้ไขบอร์ดและป้ายต่าง ๆ

มติที่ประชุม รับทราบและกำหนดวันที่ 24-25 ธันวาคม 2561 ในการทำบอร์ดและป้ายต่างๆ

ปิดประชุมเวลา  13.50 น.

นางนพกาญจน์ ดีถนอม ชุมเปีย

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 7ส กลุ่มโยทะกา ครั้งที่ 10/61

รายงานการประชุม

กิจกรรม 7ส กลุ่มโยทะกา

ครั้งที่ 10/2561

วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561

ณ ห้องปฏิบัติงานฝ่ายจัดการทรัพยากรสารนิเทศ (การวิเคราะห์ฯ ) สำนักหอสมุดกลาง สจล.

———————————————

ผู้มาประชุม

1.     นางสาวสายเสน่ห์       เณรพงษ์                            หัวหน้ากลุ่ม

2.     นางสุจินต์               พุ่มพวง            รองหัวหน้าฝ่ายจัดการทรัพยากรสารนิเทศ

3.     นางสาวสายสุณี         โพธิ์กระเจน                           สมาชิก

4.     นางสาวสมพร           มั่งนาค                                   สมาชิก

5.     นางนพกาญจน์     ดีถนอม ชุมเปีย                   เลขานุการกลุ่ม

เปิดประชุมเวลา  14.20 น.

เรื่องที่ประชุ

หัวหน้ากลุ่ม กล่าวเปิดประชุม และให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1  เรื่องผลการตรวจกิจกรรม 7ส กลุ่มโยทะกา เดือนตุลาคม 2561

นางนพกาญจน์ ดีถนอม ชุมเปีย แจ้งรายงานสรุปผลการตรวจกิจกรรม 7ส กลุ่มโยทะกา  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561  โดยมีกรรมการผู้ตรวจคือ นางนพกาญจน์ ดีถนอม ชุมเปีย ได้สรุปผล     การตรวจกิจกรรม 7ส  ของกลุ่มโยทะกา ซึ่งพบข้อดีและข้อแนะนำเพื่อการปรับปรุง ดังนี้

ผลการตรวจได้ 95 คะแนน จากคะแนน 120 คะแนน

คิดเป็นร้อยละ  79

เกณฑ์การประเมิน = ดี

ข้อดีที่พบ

สมาชิกกลุ่มโยทะกาให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม 7ส เป็นอย่างดี

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง

- ตู้ 3 ลิ้นชัก CB2 ชั้น 2 มีแผ่นดิสเกตต์ข้อมูลโปรแกรมที่ไม่ได้ใช้แล้ว ควรเอาออก

- กล่องเก็บสายไฟตรงสัญลักษณ์เส้นเหลือง-ดำ บริเวณหน้าห้องไม่เรียบร้อย เนื่องจากการปูพื้นห้องใหม่

- ห้องพักหนังสือมีฝุ่น

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

หน้าที่ 2 บรรทัดที่ 18 จากบน นางสาวสายสุณี โพธิ์กระเจน แจ้งการปิดสวิตซ์ไฟฟ้า หลังจากเลิกปฏิบัติงาน บุคลากรแต่ละคนควรรับผิดชอบปิดสวิทต์ไฟบริเวณที่ปฏิบัติงาน และบุคลากรที่ออกคนสุดท้ายจะดูแลความเรียบร้อยอีกครั้ง

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5.1 เรื่องการจดทะเบียนสมาชิกกลุ่มโยทะกา

นางสาวสายเสน่ห์ เณรพงษ์ แจ้งการจดทะเบียนใหม่ของสมาชิกกลุ่มโยทะกา เนื่องจากมีสมาชิกในกลุ่มได้เกษียณอายุก่อนกำหนด จำนวน 2 คน ได้แก่ นางวาสน์ ไชยณรงค์ และนางยุภาพร เศษจันทร์

มติที่ประชุม รับทราบ

ปิดประชุมเวลา  16.00 น.

นางนพกาญจน์ ดีถนอม ชุมเปีย

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark

แนะนำหนังสือน่าอ่านด้านความรัก รับวาเลนไทน์

แนะนำหนังสือน่าอ่านด้านความรัก รับวาเลนไทน์ :)

เข้าถึงได้จาก : Book_Love

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark

รายชื่อทรัพยากรสารนิเทศใหม่ที่ออกให้บริการ เดือนมกราคม 2562

รายชื่อทรัพยากรสารนิเทศใหม่ เดือนมกราคม 2562  สำนักหอสมุดกลาง สจล. 

เข้าถึงได้จาก  January 7, 2019


 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 7ส กลุ่มโยทะกา ครั้งที่ 9/61

รายงานการประชุม

กิจกรรม 7ส กลุ่มโยทะกา

ครั้งที่ 9/2561

วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561

ณ ห้องปฏิบัติงานฝ่ายจัดการทรัพยากรสารนิเทศ (การวิเคราะห์ฯ ) สำนักหอสมุดกลาง สจล.

———————————————

ผู้มาประชุม

1.     นางสาวสายเสน่ห์   เณรพงษ์                            หัวหน้ากลุ่ม

2.     นางสุจินต์               พุ่มพวง            รองหัวหน้าฝ่ายจัดการทรัพยากรสารนิเทศ

3.     นางสาวสายสุณี     โพธิ์กระเจน                           สมาชิก

4.     นางยุภาพร             เศษจันทร์                             สมาชิก

5.     นางวาสน์               ไชยณรงค์                             สมาชิก

6.     นางสาวสมพร        มั่งนาค                                  สมาชิก

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

1.   นางนพกาญจน์             ดีถนอม ชุมเปีย                    เลขานุการกลุ่ม     ลาพักผ่อน

เปิดประชุมเวลา  15.20 น.

เรื่องที่ประชุ

หัวหน้ากลุ่ม กล่าวเปิดประชุม และให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบเรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1  เรื่องผลการตรวจกิจกรรม 7ส กลุ่มโยทะกา เดือนกันยายน 2561

นางยุภาพร เศษจันทร์ แจ้งรายงานสรุปผลการตรวจกิจกรรม 7ส กลุ่มโยทะกา  เมื่อวันพุธ  ที่ 26 กันยายน 2561  โดยมีกรรมการผู้ตรวจคือ นางยุภาพร เศษจันทร์ และนา งวาสน์ ไชยณรงค์ ได้สรุปผลการตรวจกิจกรรม 7ส  ของกลุ่มโยทะกา ซึ่งพบข้อดีและข้อแนะนำเพื่อการปรับปรุง ดังนี้

ผลการตรวจได้ 99 คะแนน จากคะแนน 120 คะแนน

คิดเป็นร้อยละ  82.5

เกณฑ์การประเมิน = ดีมาก

ข้อดีที่พบ

บุคลากรให้ความร่วมมือและมีความพยายามในการปรับปรุงพื้นที่ให้ดีขึ้น และพื้นที่บริเวณห้องมีความสะอาดมากขึ้น

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง

- ควรนำกระถางต้นไม้ออกไปไว้นอกตึก เพิ่มดินและใส่ปุ๋ย

- ควรจัดเรียงปริญญานิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ ในห้องเก็บหนังสือใหม่เพื่อความสะดวกในการค้นหาตัวเล่ม

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5.1 เรื่องการปิดสวิตซ์ไฟฟ้า

นางสาวสายสุณี โพธิ์กระเจน แจ้งการปิดสวิตซ์ไฟฟ้า บุคลากรที่ออกจากห้องสุดท้ายควรปิดสวิตซ์ไฟฟ้าให้ครบทุกสวิตซ์ไฟฟ้า หลังเวลาปฏิบัติงาน

มติที่ประชุม รับทราบ

5.2 จับฉลากผู้ตรวจ 7ส

นางสาวสายเสน่ห์ เณรพงษ์ แจ้งรายชื่อคณะกรรมการตรวจ 7ส ประจำเดือน มีรายชื่อ

ดังนี้

เดือน ตุลาคม 2561 นางนพกาญจน์ ดีถนอม ชุมเปีย

เดือน พฤศจิกายน 2561 นางสุจินต์ พุ่มพวง

เดือน ธันวาคม 2561 นางสาวสมพร มั่งนาค

เดือน มกราคม 2561 นางสาวสายสุณี โพธิ์กระเจน

เดือน กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวสายเสน่ห์ เณรพงษ์

มติที่ประชุ รับทราบ

ปิดประชุมเวลา  16.00 น.

นางสาวสายเสน่ห์ เณรพงษ์

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 7ส กลุ่มโยทะกา ครั้งที่ 8/61

รายงานการประชุม

กิจกรรม 7ส กลุ่มโยทะกา

ครั้งที่ 8/2561

วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561

ณ ห้องปฏิบัติงานฝ่ายจัดการทรัพยากรสารนิเทศ (การวิเคราะห์ฯ ) สำนักหอสมุดกลาง สจล.

———————————————

ผู้มาประชุม

1.     นางสาวสายเสน่ห์    เณรพงษ์                            หัวหน้ากลุ่ม

2.     นางสุจินต์                พุ่มพวง            รองหัวหน้าฝ่ายจัดการทรัพยากรสารนิเทศ

3.     นางสาวสายสุณี      โพธิ์กระเจน                           สมาชิก

4.     นางยุภาพร              เศษจันทร์                             สมาชิก

5.     นางวาสน์                ไชยณรงค์                             สมาชิก

6.     นางสาวสมพร         มั่งนาค                                สมาชิก

7.     นางนพกาญจน์       ดีถนอม ชุมเปีย                  เลขานุการกลุ่ม

เปิดประชุมเวลา  15.30 น.

เรื่องที่ประชุ

หัวหน้ากลุ่ม กล่าวเปิดประชุม และให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบเรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1  เรื่องผลการตรวจกิจกรรม 7ส กลุ่มโยทะกา เดือนสิงหาคม 2561

นางนพกาญจน์ ดีถนอม ชุมเปีย แจ้งรายงานสรุปผลการตรวจกิจกรรม 7ส กลุ่มโยทะกา  เมื่อวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561  โดยมีกรรมการผู้ตรวจคือ นางนพกาญจน์ ดีถนอม และนางสาวสายสุณี        โพธิ์กระเจน ได้สรุปผลการตรวจกิจกรรม 7ส  ของกลุ่มโยทะกา ซึ่งพบข้อดีและข้อแนะนำเพื่อการปรับปรุง ดังนี้

ผลการตรวจได้ 95 คะแนน จากคะแนน 120 คะแนน

คิดเป็นร้อยละ  79

เกณฑ์การประเมิน = ดี

ข้อดีที่พบ

สมาชิกในกลุ่มโยทะกา มีความร่วมมือในการทำกิจกรรม 7ส และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

ในการดำเนินกิจกรรม 7ส เป็นอย่างดี และพื้นที่บริเวณห้องมีความสะอาด

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง

กล่องใส่รองเท้า มีรองเท้าเกินมาตรฐาน

มติที่ประชุม รับทราบ

1.2  เรื่องคณะกรรมการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office)

นางสาวสายสุณี โพธิ์กระเจน แจ้งเรื่องคณะกรรมการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) เมื่อวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 ได้ลงตรวจพื้นที่กลุ่มโยทะกา และกรรมการมีการซักถาม เกี่ยวกับความรู้เรื่องสำนักงานสีเขียว

มติที่ประชุม รับทราบและ ผศ.สุระชัย พิมพ์สาลี แจ้งว่าสำนักหอสมุดกลางผ่านแต่ยังไม่ทราบว่าจะได้เหรียญอะไร รอคณะกรรมการประกาศผลและมีโอกาสลุ้นเหรียญทอง คณะกรรมการจากส่วนกลาง ระดับประเทศ จะมาตรวจประเมินพื้นที่สำนักหอสมุดกลางอีกครั้ง

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม2561

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 เรื่องการทำ Powerpoint กิจกรรม 7ส กลุ่มโยทะกา

นางสุจินต์ พุ่มพวง แจ้งว่ากลุ่มโยทะกา ควรทำ Powerpoint เตรียมไว้เพื่อการนำเสนอผลงานของกลุ่มโยทะกา

มติที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

ปิดประชุมเวลา  16.00 น.

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark