เวลาเปิดให้บริการ

สำนักหอสมุดกลาง

ช่วงเปิดภาคเรียน

จ. - ศ. เวลา 08.30 - 20.30 น.

ส. - อา. เวลา 10.00 - 18.00 น.

ช่วงปิดภาคเรียน

จ. - ศ. เวลา 08.30 - 16.30 น.

ส. - อา. ปิดบริการ

ปิดให้บริการ

วันหยุดนักขัตฤกษ์

และวันหยุดตามประกาศ

ของสำนักหอสมุดกลาง

ติดต่อเคาน์เตอร์

บริการยืม-คืน

02-3298544

02-3298000 ต่อ 7407,7408

ติดต่อสอบถามเคาน์เตอร์ Information

02-3298545

02-3298000 ต่อ 7406, 7403

เวลาเปิดให้บริการ

ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ช่วงเปิดภาคเรียน

จ. - ศ. เวลา 08.30 - 16.30 น.

ส. - อา. และนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

02 - 3298375

02-3298000 ต่อ 5203, 5204

Green Library

Calendar

ปฏิทินการใช้งานห้องต่างๆ

Calendar

สำหรับเจ้าหน้าที่07.44
แบบฟอร์มการประกวดคำขวัญและสัญลักษณ์ ภายใต้หัวข้อ "ห้องสมุดสีเขียว (Green Library)"
Training&Tour in Library : รอบพิเศษ
07.49
07.53
07.54
07.55
07.56
07.57
07.58
07.59
07.60
07.71
07.72
07.73
07.97
14
19
21
22
40
80
01/22 
start stop bwd fwd
 
 
สืบค้นทรัพยากรสารนิเทศ
WebOPAC Central Library, KMITL
New Books and Materials (ทรัพยากรสารนิเทศใหม่ที่ออกให้บริการ)
Basic Search (สืบค้นทรัพยากรสารนิเทศ)
Advanded Search (สืบค้นขั้นสูง)
View Your Circulation Record (ตรวจสอบการยืมคืน/ยืมต่อด้วยตัวเอง/สมาชิก)
Suggestion (ข้อเสนอแนะ)
Request online (เสนอให้จัดซื้อทรัพยากรสารนิเทศผ่านทางเว็บไซต์)
Download Request Form (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอให้จัดซื้อทรัพยากรสารนิเทศ )
 

แนะนำหนังสือน่าสนใจ

ดิน น้ำ ลม ไฟ

สมดุลสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจาก...

พระพุทธศาสนากับสิ่งแวดล้อม

ชุมชนกับสิทธิในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หน่วยกระบวนการสำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

430 59-14 M10 296  9789740332923 20150907152726 1614 

DS586ด541

BQ4570.E58ป384พ HC445.Z65น578ช TP115.7พ786ห TD194.6ก312ก

Principles of environmental engineering and science

การจัดการสิ่งแวดล้อมแบบผสมผสาน

A course in environmental economics

วิทยาการสิ่งแวดล้อม

Materials for interior environments

15208583885 9786165561242 61  9789741956753L 111830635X

TD145D34p2014

GE300ก783ก HC79.E5P45c GE105ป367ว TA403.4B55m
 

แนะนำโสตทัศนวัสดุน่าสนใจ

Jurassic World

Room

Trumbo

The Monkey King

 The Monkey king 2

17591 CD 175903 17592 17593 17594
CD 17591
CD 17590
CD 17592 CD 17593 CD 17594

The hunger games 

The hunger games 

Timeline

อาบัติ

Frozen 
17595 17596 17446 17511 17452
CD 17595
CD 17596
CD 17446 CD 17511 CD 17452
 

แนะนำ eBooks น่าสนใจ

An invitation to quantum

cohomology

Constructing

knowledge

art

Cyber-physical systems

Designing

for digital reading

Embedded system design

aninvi Constructing knowledge art Cyber-Physical Systems Designing for digital reading Embedded System Design Topics
eBooks
eBooks eBooks eBooks eBooks

introduction to

Kalman filtering with MATLAB

examples

Knowledge and

data management in GRID

Mechudzu

Oral communication excellence

for engineers and scientists

The other architecture

Introduction to Kalman Knowledge and Data mechudzu Oral communication the other Architecture
eBooks eBooks eBooks eBooks eBooks
 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวสำนักหอสมุดกลาง
ข่าวสำนักหอสมุดกลาง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2560
ข่าวสำนักหอสมุดกลาง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2560
ข่าวสำนักหอสมุดกลาง ประจำเดือน กรกฏาคม พ.ศ.2560
ข่าวสำนักหอสมุดกลาง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2560
ข่าวสำนักหอสมุดกลาง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560
ข่าวสำนักหอสมุดกลาง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2560
ข่าวสำนักหอสมุดกลาง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2560
ข่าวสำนักหอสมุดกลาง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
ข่าวสำนักหอสมุดกลาง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2560
ข่าวสำนักหอสมุดกลาง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2559
ข่าวสำนักหอสมุดกลาง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2559
ข่าวสำนักหอสมุดกลาง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2559
ข่าวสำนักหอสมุดกลาง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2559
ข่าวสำนักหอสมุดกลาง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2559
ข่าวสำนักหอสมุดกลาง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2559
ข่าวสำนักหอสมุดกลาง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2559
ข่าวสำนักหอสมุดกลาง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2559
ข่าวสำนักหอสมุดกลาง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2559
ข่าวสำนักหอสมุดกลาง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2559
ข่าวสำนักหอสมุดกลาง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559
ข่าวสำนักหอสมุดกลาง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2559

ข่าวสารงานไอที
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 20/ต.ค./2560
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2560 6/ก.ย./2560
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 16/ส.ค./2560
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 7/ก.ค./2560
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 20/มิ.ย./2560
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 16/พ.ค./2560
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2560 20/เม.ย./2560
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 10/มี.ค./2560
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 15/ก.พ./2560
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2560 10/ม.ค./2560
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 25/พ.ย./2559
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 2/ต.ค./2559
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2559 15/ก.ย./2559
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559 12/ส.ค./2559
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559 10/ก.ค./2559
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559 20/มิ.ย./2559
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559 16/พ.ค./2559
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2559 19/เม.ย./2559
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2559 29/มี.ค./2559
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 1/ก.พ./2559
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2559 4/ม.ค./2559
 

KMITL eBooks

SocialNetwork1SocialNetwork2SocialNetwork3

Document Delivery Services
endnotex7
turnitin

useTurnItin

อักขราวิสุทธิ์คูมืออักขราวิสุทธิ์

VPN KMITL (SSL)
ที่ตั้ง สำนักหอสมุดกลาง อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520
เบอร์โทรศัพท์ติดต่องานบริการสารนิเทศ (สายนอก) 02-3298544, 02-3298545, (สายใน) 02-329-8000 ต่อ 7406, 7407, 7408
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อสำนักงานผู้อำนวยการ (สายนอก) 02-3298233, (สายใน) 02-3298000 ต่อ 5092, 5102, Fax 02-3298236
Email : librarykmitl@ gmail.com Email : service_lib_kmitl@hotmail.com