เวลาเปิดให้บริการ

สำนักหอสมุดกลาง

ช่วงเปิดภาคเรียน

จ. - ศ. เวลา 08.30 - 20.30 น.

ส. - อา. เวลา 10.00 - 18.00 น.

ช่วงปิดภาคเรียน

จ. - ศ. เวลา 08.30 - 16.30 น.

ส. - อา. ปิดบริการ

ปิดให้บริการ

วันหยุดนักขัตฤกษ์

และวันหยุดตามประกาศ

ของสำนักหอสมุดกลาง

ติดต่อเคาน์เตอร์

บริการยืม-คืน

02-3298544

02-3298000 ต่อ 7407,7408

ติดต่อสอบถามเคาน์เตอร์ Information

02-3298545

02-3298000 ต่อ 7406, 7403

เวลาเปิดให้บริการ

ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ช่วงเปิดภาคเรียน

จ. - ศ. เวลา 08.30 - 16.30 น.

ส. - อา. และนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

02 - 3298375

02-3298000 ต่อ 5203, 5204

Green Library

Calendar

ปฏิทินการใช้งานห้องต่างๆ

Calendar

สำหรับเจ้าหน้าที่ 

การเป็นสมาชิกห้องสมุด

 

นักศึกษาใหม่ / อาจารย์และเจ้าหน้าที่ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

จะเป็นสมาชิกห้องสมุด โดยอัตโนมัติ

 

กรณีนักศึกษา ใหม่ที่ยังไม่ได้รับบัตรนักศึกษา

ให้ใช้ใบ เสร็จลงทะเบียนเรียน หรือเอกสารอื่นที่แสดงว่าลงทะเบียนเรียนคู่กับบัตรประชาชน

ในการ ยืม - คืนหนังสือ สื่อโสตฯ และวารสารได้


หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติม

สอบ ถามได้ที่งานบริการสารนิเทศ

เบอร์ โทรศัพท์สายตรง 02 - 3298544

เบอร์ โทรศัพท์สายใน   02 - 3298000 ต่อ 7407, 7408

 

 
ที่ตั้ง สำนักหอสมุดกลาง อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520
เบอร์โทรศัพท์ติดต่องานบริการสารนิเทศ (สายนอก) 02-3298544, 02-3298545, (สายใน) 02-329-8000 ต่อ 7406, 7407, 7408
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อสำนักงานผู้อำนวยการ (สายนอก) 02-3298233, (สายใน) 02-3298000 ต่อ 5092, 5102, Fax 02-3298236
Email : librarykmitl@ gmail.com Email : service_lib_kmitl@hotmail.com