เวลาเปิดให้บริการ

สำนักหอสมุดกลาง

ช่วงเปิดภาคเรียน

จ. - ศ. เวลา 08.30 - 20.30 น.

ส. - อา. เวลา 10.00 - 18.00 น.

ช่วงปิดภาคเรียน

จ. - ศ. เวลา 08.30 - 16.30 น.

ส. - อา. ปิดบริการ

ปิดให้บริการ

วันหยุดนักขัตฤกษ์

และวันหยุดตามประกาศ

ของสำนักหอสมุดกลาง

ติดต่อเคาน์เตอร์

บริการยืม-คืน

02-3298544

02-3298000 ต่อ 7407,7408

ติดต่อสอบถามเคาน์เตอร์ Information

02-3298545

02-3298000 ต่อ 7406, 7403

เวลาเปิดให้บริการ

ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ช่วงเปิดภาคเรียน

จ. - ศ. เวลา 08.30 - 16.30 น.

ส. - อา. และนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

02 - 3298375

02-3298000 ต่อ 5203, 5204

Green Library

Calendar

ปฏิทินการใช้งานห้องต่างๆ

Calendar

สำหรับเจ้าหน้าที่ห้องจดหมายเหตุพระจอมเกล้า


 

       

        แหล่งรวบรวมเอกสารจดหมายเหตุของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง เอกสารต้นฉบับเกี่ยวกับการบริหารงานของคณะ

สำนัก หน่วยงานภายในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และวัสดุจดหมายเหตุรูปแบบต่างๆ ได้แก่  ของที่ระลึก ภาพถ่าย  

วีดิทัศน์ โปสเตอร์กิจกรรมของสถาบันฯ

 

สถานที่ตั้ง

        ชั้น ๒ ห้อง ๒๐๑ และ ห้อง ๒๑๔  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

ทรัพยากรสารนิเทศที่ให้บริการ

        * สิ่งพิมพ์ เช่น เอกสารการดำเนินงานของหน่วยงาน  เอกสารการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กฤตภาคข่าวกิจกรรมสถาบัน  เป็นต้น

        * โสตทัศนวัสดุเกี่ยวกับกิจกรรมของสจล.ได้แก่ ภาพถ่าย  วีดิทัศน์  ฟิล์ม ปฏิทิน โปสเตอร์

        * นิทรรศการถาวร จัดแสดงภาพถ่าย และวัตถุสิ่งของเกี่ยวกับสถาบันฯ ได้แก่ รูปปั้น หุ่นจำลองภาพบุคคลสำคัญ  ภาพกิจกรรมของสถาบัน  และ  ของที่ระลึกในโอกาสต่างๆ

         * ฐานข้อมูลภาพถ่าย เพื่อการสืบค้นภาพกิจกรรมของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

                                                           

                               เอกสารจดหมายเหตุของสถาบัน             ภาพกิจกรรมของสถาบันในโอกาสต่างๆ                 วีดีทัศน์กิจกรรมสถาบัน

 

                                                             

                                       ภาพขนาดพิเศษ                                        โปสเตอร์กิจกรรมสถาบัน                                        ของที่ระลึก

 

การให้บริการ ณ ห้องจดหมายเหตุพระจอมเกล้า

v      บริการยืม - คืน (ไม่อนุญาตนำเอกสารออกนอกห้อง)

v      บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า               

v      บริการสำเนาเอกสาร/ ภาพถ่าย

      - ผู้ใช้บริการชำระค่าสำเนาเอกสารด้วยตนเอง       

      - เฉพาะที่จัดให้บริการในห้องจดหมายเหตุพระจอมเกล้า

v      บริการนำชม

     

เวลาทำการ

        จันทร์ - ศุกร์ เวลา ๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

 

ห้องจดหมายเหตุพระจอมเกล้า : ๐ - ๒๗๓๗ - ๓๐๐๐ ต่อ ๕๐๘๖,๕๑๐๘

 

E - mail :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 


ที่ตั้ง สำนักหอสมุดกลาง อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520
เบอร์โทรศัพท์ติดต่องานบริการสารนิเทศ (สายนอก) 02-3298544, 02-3298545, (สายใน) 02-329-8000 ต่อ 7406, 7407, 7408
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อสำนักงานผู้อำนวยการ (สายนอก) 02-3298233, (สายใน) 02-3298000 ต่อ 5092, 5102, Fax 02-3298236
Email : librarykmitl@ gmail.com Email : service_lib_kmitl@hotmail.com