โครงการห้องสมุดสีเขียว วันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ K-Sharing day ประจำปี 2560

admin/ June 28, 2019/ Green Library/ 1 comments

โครงการห้องสมุดสีเขียว วันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ K-Sharing day ประจำปี 2560     [ เอกสารโครงการ ]                                                                     [ สื่อประชาสัมพันธ์ ]     บรรยากาศงานวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ K-Sharing day ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 3 -4 สิงหาคม 2560 ของสำนักหอสมุดกลาง สจล. ณ บริเวณโถง VDO Wall

Read More

ศึกษาดูงานห้องสมุดสีเขียว ณ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

admin/ June 28, 2019/ Green Library/ 1 comments

ศึกษาดูงานห้องสมุดสีเขียว ณ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560     [ เอกสารโครงการ ]                                                                       [ สื่อประชาสัมพันธ์ ]     

รณรงค์ขึ้น-ลงน้อยชั้น ใช้บันไดแทนลิฟท์ เพื่อประหยัดพลังงาน

admin/ June 28, 2019/ Green Library/ 1 comments

รณรงค์ขึ้น-ลงน้อยชั้น ใช้บันไดแทนลิฟท์ เพื่อประหยัดพลังงาน      [ เอกสารโครงการ ]                                                                       [ สื่อประชาสัมพันธ์ ]