เข้าร่วมสัมมนา โครงการ KKU Maker Green Festival 2020 วันที่ 21-22 ก.พ. 2563

admin/ February 21, 2020/ Green Library/ 0 comments

เมื่อวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2563 นำโดย ดร.จรสวรรณ โกยวานิช รักษาการรองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง และนางสาวพรทิพย์ แยงคำ หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารนิเทศพร้อมด้วยทีมงาน นางสายใจ วัลลิภากร และนางสาวรษิกา ภาณุกรธนโชติ เข้าร่วมสัมมนา โครงการ “KKU Maker Green Festival 2020” ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวนคนดู : 29

นักศึกษาเข้าเยี่ยมชม Green Library และ Green Office ในวันที่ 18 ก.พ. 2563

admin/ February 18, 2020/ Green Library/ 0 comments

กลุ่มนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เข้าเยี่ยมชม Green Library และ Green Office สำนักหอสมุดกลาง สจล. ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวนคนดู : 15

รับมอบประกาศนียบัตร “คนไทย หัวใจไร้คาร์บอน” วันที่ 19 ก.ย. 2562

admin/ September 19, 2019/ Green Library/ 5 comments

วันที่ 19 กันยายน 2562 รศ.ดร.สมศักดิ์ คูหาสวรรค์เวช ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง พร้อมด้วย ผศ.ดร.สมเกียรติ ตันติวงศ์วาณิช รองผู้อำนวยการ และ ดร.จรสวรรณ โกยวานิช รองผู้อำนวยการ สำนักหอสมุดกลาง พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง เข้ารับมอบประกาศนียบัตร “คนไทย หัวใจไร้คาร์บอน (carbon-neutral man)” จากคุณธเนศพล ธนบุณยวัตฒ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2562 เพื่อขอบคุณและเชิดชูเกียรติองค์กรและบุคคลที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการบริหารจัดการและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศ โดยการประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประจำปี จากกิจกรรมในชีวิตประจำวันและซื้อคาร์บอนเครดิตมาชดเชยทั้งหมดจนเป็นศูนย์ จัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ณ ห้องเมย์แฟร์แกรนด์บอลรูม ชั้น 11 โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร จำนวนคนดู : 66

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการห้องสมุดสีเขียว (Green Library) วันที่ 30 ส.ค. 2562

admin/ August 30, 2019/ Green Library/ 0 comments

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการห้องสมุดสีเขียว (Green Library) เรื่อง “การจัดทำแผนงาน โครงการ และประเมินผล เพื่อพัฒนางานห้องสมุดสีเขียวอย่างยั่งยืน” วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 จำนวนคนดู : 35

ศึกษาดูงานห้องสมุดสีเขียว (Green Library) ม.รังสิต วันที่ 29 ส.ค. 2562

admin/ August 29, 2019/ Green Library/ 0 comments

สํานักหอสมุดกลาง สจล นำโดย ดร.จรสวรรณ โกยวานิช รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง สจล. พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรศึกษาดูงานห้องสมุดสีเขียว (Green Library) ณ สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต ใน วันที่ 29 สิงหาคม 2562 จำนวนคนดู : 30