แบบตรวจประเมินเบื้องต้นตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว (หมวดที่ ๖ การจัดซื้อและจัดจ้าง)
แบบตรวจประเมินเบื้องต้นตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว (หมวดที่ ๗ การประเมินประสิทธิภาพและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง)