การใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อตีค่าผลงานวิชาการสำหรับตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

1. เนื้อหารายละเอียดหลักสูตร : ฐานข้อมูล Scopus

2. กลุ่มเป้าหมาย :  อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรทั่วไป

3. ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/วิทยากร/ผู้ประสานงาน : นิภารัตน์ ศรีสุชาติ

4. ระยะเวลาที่จัดอบรม :

5. ช่วงเวลาที่จัดอบรม :

6. แบบลงทะเบียนออนไลน์ Click

7. เอกสารประกอบการอบรม/คุ่มือ Click

8. แบบประเมินผลการอบรม Click

9. สอบถามเพิ่มเติม : คุณนิภารัตน์ ศรีสุชาติ 

                          ห้องปฏิบัติงาน ชั้น 3 โซน B

                          02-3298000 ต่อ 7436

                          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.