การใช้โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม/การอ้างอิง โปรแกรม EndNote

1.เนื้อหารายละเอียดหลักสูตร : โปรแกรม EndNote

แนะนำโปรแกรม EndNoteและการติดตั้งจากหน้าเวบไซต์ของสำนักหอสมุดกลาง

การเข้าใช้และการตั้งค่าต่าง ๆ

     -  การเลือกรูปแบบบรรณานุกรม

     -  การแก้ไขแบบตัวอักษร ปรับการแสดงผลรูปแบบรายการอ้างอิง

     -  การนำเข้าข้อมูลรายการอ้างอิงด้วยตนเอง

     -  การนำเข้าข้อมูลรายการอ้างอิงจากฐานข้อมูลออนไลน์

     -  การจัดทำบรรณานุกรมท้ายเล่ม

2. กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษาปริญญาตรี โท เอก อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรทั่วไป

3. ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/วิทยากร/ผู้ประสานงาน : รัตนา เลิศสุกสว่าง

                                                              สมัย ลุกิเลศ

4. ระยะเวลาที่จัดอบรม : 2 ชั่วโมง 30 นาที

5. ช่วงเวลาที่จัดอบรม : ทุกวันจันทร์ เวลา 09.30 - 12.00 น.

                             ตามคำร้องขอของผู้ขอรับบริการ

6. แบบลงทะเบียนออนไลน์ Click

7. เอกสารประกอบการอบรม/คู่มือ

    EndNote 7 presentation

    EndNote X8 Manual

8. แบบประเมินผลการฝึกอบรม Click

9. สอบถามเพิ่มเติม : คุณรัตนา เลิศสุกสว่าง 

                          ห้องปฏิบัติงาน ชั้น 4 โซน A 

                          02-3298000 ต่อ 5151

                          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.