Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

การตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการด้วยระบบอักขราวิสุทธิ์

1. เนื้อหารายละเอียดหลักสูตร : แนะนำระบบการตรวจสอบคัดลอกผลงานด้วยระบบอักขราวิสุทธิ์

    -  แนะนำระบบ และข้อกำหนดเบื้องต้น

    -  การสมัครใช้บริการ การเข้าใช้งาน

    -  การนำผลงานเข้าตรวจสอบในระบบ

    -  การอ่านผลรายงานการตรวจสอบ

2. กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษาระดับปริญญาตรี และผู้ที่สนใจ

3. ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/วิทยากร/ผู้ประสานงาน : ดาราวรรณ พูลเพิ่ม

                                                              นิภารัตน์ ศรีสุชาติ

                                                              สุปราณี สอนเจริญ

4. ระยะเวลาที่จัดอบรม : 3 ชั่วโมง

5. ช่วงเวลาที่จัดอบรม : 

6. แบบลงทะเบียนออนไลน์ Click

7. เอกสารประกอบการอบรม Click

8. แบบประเมินผลการอบรม Click

9. สอบถามเพิ่มเติม : คุณดาราวรรณ พูลเพิ่ม 

                          ห้องปฏิบัติงาน ชั้น 3 โซน B 

                          02-3298000 ต่อ 7436

                          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.