แนะนำการใช้บริการห้องสมุด 

1.เนื้อหารายละเอียดหลักสูตร : แนะนำการใช้บริการห้องสมุด

   - เวลาเปิดให้บริการ การเข้าใช้ห้องสมุดผ่านระบบประตูอัติโนมัติ

   - แนะนำพื้นที่ให้บริการต่าง ๆ ของห้องสมุด

   - สิทธิ์การยืมทรัพยากรสารนิเทศของแต่ละประเภทสมาชิก

   - ข้อควรปฏิบัติในการใช้ห้องสมุด

 การสืบค้นข้อมูลผ่าน WebOPAC

   - การสืบค้นขั้นพื้นฐาน

   - การสืบค้นขั้นสูง

 งานบริการสมาชิก

2. กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรทั่วไป

3. ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/วิทยากร/ผู้ประสานงาน : สุปราณี สอนเจริญ

                                                             ดาราวรรณ พูลเพิ่ม

4. ระยะเวลาที่จัดอบรม : 1 ชั่วโมง 30 นาที

5. ช่วงเวลาที่จัดอบรม : 

                             

                             

                             

6. แบบลงทะเบียนออนไลน์ Click

7. เอกสารประกอบการอบรม  Click

8. แบบประเมินผลการฝึกอบรม Click

9. สอบถามเพิ่มเติม : คุณสุปราณี สอนเจริญ 

                          ห้องปฏิบัติงาน ชั้น 3 โซน B 

                          02-3298000 ต่อ 7436

                          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.