การใช้บริการห้องสมุดสำหรับนักศึกษาใหม่

1.เนื้อหารายละเอียดหลักสูตร :

   1. แนะนำการใช้บริการห้องสมุด แนะนำช่องทางการใช้บริการผ่านเว็บไซต์ สำนักหอสมุดกลาง เช่น

การสืบค้นทรัพยากรสารนิเทศของห้องสมุดโดยใช้ WebOPAC การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

   2. แนะนำบริการของห้องสมุด เช่น บริการสืบค้น บริการยืม คืน ด้วยตนเอง

บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า บริการโสตทัศนศึกษา

   3. ระเบียบการยืมคืน

   4. ข้อควรปฏิบัติในการใช้ห้องสมุด

   5. เวลาเปิดให้บริการ การเข้าใช้ห้องสมุดผ่านระบบประตูอัติโนมัติ

   6. การสืบค้นข้อมูลผ่าน WebOPAC

          - วิธีการค้นหา

          - ผลการค้นหา

          - การหาทรัพยากรสารนิเทศที่ชั้น

   7. การตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการของสมาชิกด้วยตนเอง

   8. การนำชมบริการต่างๆ ของห้องสมุด

2. กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1

3. ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/วิทยากร/ผู้ประสานงาน : รัตนา เลิศสุกสว่าง

                                                               สมัย ลุกิเลศ

4. ระยะเวลาที่จัดอบรม : 1 ชั่วโมง 30 นาที

5. ช่วงเวลาที่จัดอบรม : ภาคเรียนที่ 1 วันละ 2 รอบ

                            รอบเช้า 09.30 - 11.00 น. และ รอบบ่าย 13.30 - 15.00 น.

6. การลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม : Click

7. กำหนดการอบรม Click

8. แบบประเมินผลการฝึกอบรม Click

9. สอบถามเพิ่มเติม : คุณรัตนา เลิศสุกสว่าง 

                          ห้องปฏิบัติงาน ชั้น 3 โซน A 

                          02-3298000 ต่อ 5151

                          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.