Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

การใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในสาขาวิชาต่างๆตามหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบัน

1. แนะนำเทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

    - การเลือกคำค้น

    - การใช้เงื่อนไขการค้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการค้น

2. แนะนำฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักหอสมุดกลางบอกรับ

    - แนะนำช่องทางการเข้าใช้จากหน้าเว็บไซต์ของสำนักหอสมุดกลาง /การค้นผ่านVPN

    - การเลือกฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้องานวิจัย

    - แนะนำประเภทการสืบค้นในฐานข้อมูล

    - การสืบค้นข้อมูลและการปรับปรุงผลการค้น

    - การนำผลการค้นไปใช้งาน

2. กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษาปริญญาตรี โท เอก อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรทั่วไป

3. ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/วิทยากร/ผู้ประสานงาน : สมัย ลุกิเลศ

                                                              รัตนา เลิศสุกสว่าง

4. ระยะเวลาที่จัดอบรม : 2 ชั่วโมง 30 นาที

5. ช่วงเวลาที่จัดอบรม : วันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 9.30 - 12.00 น. และ 13.30 - 16.00 น.

                              ตามคำร้องขอของผู้ขอรับบริการ

6. แบบลงทะเบียนออนไลน์ Click

7. เอกสารประกอบการอบรม Click

8. แบบประเมินผลการอบรม Click

9. สอบถามเพิ่มเติม : คุณสมัย ลุกิเลศ 

                          ห้องปฏิบัติงาน ชั้น 3 โซน A 

                          02-3298000 ต่อ 5083

                          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.