Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

KM การบริหารองค์ความรู้ (Knowledge Management)

งานไฟฟ้า

1.งานตรวจสอบและเปลี่ยนหม้อแปลงที่ชำรุดเสียหาย หอพักนักศึกษาหอ 8 4 ก.ค. 57 downloadpdf2

2.งานตัดต้นไม้ล้มทับสายแรงสูงสำนักบริการคอมพิวเตอร์เนื่องจากลมพายุ 4 ก.ค. 57 downloadpdf2