งานยานพาหนะ

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

งานยานพาหนะ
นางจรินทร์ ภูมิดิษฐ์

13

ชื่อ - นามสกุล : นางจรินทร์ ภูมิดิษฐ์

 

email address : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

ส่วนงาน : งานยานพาหนะ

 

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติการบริหาร

 

โทรศัพท์ : สายใน 3027

หมายเหตุ : หัวหน้ายานพาหนะ
บุคลากร ส่วนบำรุงรักษาและยานพาหนะ สำนักงานอธิการบดี


งานยานพาหนะ
นายเชษฐา ศิริมัย

14

ชื่อ - นามสกุล : นายเชษฐา ศิริมัย

 

email address : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

ส่วนงาน : งานยานพาหนะ

 

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

โทรศัพท์ : สายใน 3322

หมายเหตุ :
บุคลากร ส่วนบำรุงรักษาและยานพาหนะ สำนักงานอธิการบดี


งานยานพาหนะ
นางสาววิภารัตน์  เภาประเสริฐ

15

ชื่อ - นามสกุล : นางสาววิภารัตน์  เภาประเสริฐ

 

email address : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

ส่วนงาน : งานยานพาหนะ

 

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

โทรศัพท์ : สายใน 3729

หมายเหตุ :
บุคลากร ส่วนบำรุงรักษาและยานพาหนะ สำนักงานอธิการบดี


 

งานยานพาหนะ
นางณัฎฐกานต์  เสือไพฑูรย์ 

42

ชื่อ - นามสกุล : นางณัฎฐกานต์  เสือไพฑูรย์

 

email address : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

ส่วนงาน งานยานพาหนะ

 

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

 

โทรศัพท์ : สายใน 3027

หมายเหตุ :
บุคลากร ส่วนบำรุงรักษาและยานพาหนะ สำนักงานอธิการบดี

   

งานยานพาหนะ
นางสาวกาญจนา   สังข์ทอง 

17

ชื่อ - นามสกุล นางสาวกาญจนา   สังข์ทอง

 

email address : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

ส่วนงาน งานยานพาหนะ

 

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

 

โทรศัพท์ : สายใน 3027

หมายเหตุ :
บุคลากร ส่วนบำรุงรักษาและยานพาหนะ สำนักงานอธิการบดี

  

งานยานพาหนะ
นายนันทพล  แสงเอก

18

ชื่อ - นามสกุล : นายนันทพล  แสงเอก

 

email address : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

ส่วนงาน : งานยานพาหนะ

 

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์

 

โทรศัพท์ : สายใน 3035

หมายเหตุ : หัวหน้าหมวดรถยนต์
บุคลากร ส่วนบำรุงรักษาและยานพาหนะ สำนักงานอธิการบดี


งานยานพาหนะ
นายทวี   ไพโรจน์

aa 9

ชื่อ - นามสกุล : นายทวี   ไพโรจน์

 

email address : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

ส่วนงาน : งานยานพาหนะ

 

ตำแหน่ง : พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 

 

โทรศัพท์ : สายใน 3035

หมายเหตุ
บุคลากร ส่วนบำรุงรักษาและยานพาหนะ สำนักงานอธิการบดี


 

งานยานพาหนะ
นายสมาน   จำปาทิว 

aa 8

ชื่อ - นามสกุล นายสมาน   จำปาทิว

 

email address : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

ส่วนงาน งานยานพาหนะ

 

ตำแหน่ง : พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 

โทรศัพท์ : สายใน 3035

หมายเหตุ :
บุคลากร ส่วนบำรุงรักษาและยานพาหนะ สำนักงานอธิการบดี

  

งานยานพาหนะ
นายสมชาย   ยิ้มย่อง 

aaa1

ชื่อ - นามสกุล นายสมชาย   ยิ้มย่อง

 

email address : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

ส่วนงาน งานยานพาหนะ

 

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์

 

โทรศัพท์ : สายใน 3035

หมายเหตุ :
บุคลากร ส่วนบำรุงรักษาและยานพาหนะ สำนักงานอธิการบดี

  

งานยานพาหนะ
นายวีระ   แจ่มใส 

1

ชื่อ - นามสกุล นายวีระ   แจ่มใส

 

email address : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

ส่วนงาน งานยานพาหนะ

 

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์

 

โทรศัพท์ : สายใน 3035

หมายเหตุ :
บุคลากร ส่วนบำรุงรักษาและยานพาหนะ สำนักงานอธิการบดี

  

งานยานพาหนะ
นายประสาร  อุ่นคำ

20

ชื่อ - นามสกุล : นายประสาร  อุ่นคำ

 

email address : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

ส่วนงาน : งานยานพาหนะ

 

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์ 

 

โทรศัพท์ : สายใน 3035

หมายเหตุ : หัวหน้าหมวดรถยนต์
บุคลากร ส่วนบำรุงรักษาและยานพาหนะ สำนักงานอธิการบดี


งานยานพาหนะ
นายสุทัศน์ ทองประยูร

21s

ชื่อ - นามสกุล : นายสุทัศน์ ทองประยูร

 

email address : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

ส่วนงาน : งานยานพาหนะ

 

ตำแหน่ง : พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 

 

โทรศัพท์ : สายใน 3035

หมายเหตุ : ผู้ช่วยหน้าหมวดรถยนต์
บุคลากร ส่วนบำรุงรักษาและยานพาหนะ สำนักงานอธิการบดี


งานยานพาหนะ
นายนาวินท์  ดาราดวง

22

ชื่อ - นามสกุล : นายนาวินท์  ดาราดวง

 

email address : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

ส่วนงาน : งานยานพาหนะ

 

ตำแหน่ง : พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 

โทรศัพท์ : สายใน 3035

หมายเหตุ : ผู้ช่วยหัวหน้าหมวดรถยนต์
บุคลากร ส่วนบำรุงรักษาและยานพาหนะ สำนักงานอธิการบดี


 

งานยานพาหนะ
นายเสมอ  ขุมทรัพย์

24

ชื่อ - นามสกุล : นายเสมอ  ขุมทรัพย์

 

email address : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

ส่วนงาน : งานยานพาหนะ

 

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์

 

โทรศัพท์ : สายใน 3035

หมายเหตุ :
บุคลากร ส่วนบำรุงรักษาและยานพาหนะ สำนักงานอธิการบดี

 

 

งานยานพาหนะ
นายมนัส สิทธิกูล

25

ชื่อ - นามสกุล : นายมนัส สิทธิกูล

 

email address : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

ส่วนงาน : งานยานพาหนะ

 

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์

 

โทรศัพท์ : สายใน 3035

หมายเหตุ :
บุคลากร ส่วนบำรุงรักษาและยานพาหนะ สำนักงานอธิการบดี


งานยานพาหนะ
นายประโยชน์  สัญญอาจ

26

ชื่อ - นามสกุล : นายประโยชน์   สัญญอาจ

 

email address : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

ส่วนงาน : งานยานพาหนะ

 

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์

 

โทรศัพท์ : สายใน 3035

หมายเหตุ :
บุคลากร ส่วนบำรุงรักษาและยานพาหนะ สำนักงานอธิการบดี


งานยานพาหนะ
นายสมชาย จำปาทิว

27

ชื่อ - นามสกุล : นายสมชาย จำปาทิว

 

email address : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

ส่วนงาน : งานยานพาหนะ

 

ตำแหน่ง : พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 

โทรศัพท์ : สายใน 3035

หมายเหตุ :
บุคลากร ส่วนบำรุงรักษาและยานพาหนะ สำนักงานอธิการบดี


งานยานพาหนะ
นายสุธีร์  สุดมรรคา

28

ชื่อ - นามสกุล : นายสุธีร์  สุดมรรคา

 

email address : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

ส่วนงาน : งานยานพาหนะ

 

ตำแหน่ง : พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 

โทรศัพท์ : สายใน 3035

หมายเหตุ :
บุคลากร ส่วนบำรุงรักษาและยานพาหนะ สำนักงานอธิการบดี


งานยานพาหนะ
นายปาน  รัตนโสภณ

29

ชื่อ - นามสกุล : นายปาน  รัตนโสภณ

 

email address : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

ส่วนงาน : งานยานพาหนะ

 

ตำแหน่ง : พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 

โทรศัพท์ : สายใน 3035

หมายเหตุ :
บุคลากร ส่วนบำรุงรักษาและยานพาหนะ สำนักงานอธิการบดี


งานยานพาหนะ
นายภาสกร  สุ่นเทียน

30

ชื่อ - นามสกุล : นายภาสกร  สุ่นเทียน

 

email address : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

ส่วนงาน : งานยานพาหนะ

 

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์

 

โทรศัพท์ : สายใน 3035

หมายเหตุ :
บุคลากร ส่วนบำรุงรักษาและยานพาหนะ สำนักงานอธิการบดี


งานยานพาหนะ
นายปรีชา  ผลงาม

31

ชื่อ - นามสกุล : นายปรีชา  ผลงาม

 

email address : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

ส่วนงาน : งานยานพาหนะ

 

ตำแหน่ง : พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 

โทรศัพท์ : สายใน 3035

หมายเหตุ :
บุคลากร ส่วนบำรุงรักษาและยานพาหนะ สำนักงานอธิการบดี

  

งานยานพาหนะ
นายสุวรรณ   รักวงษ์ 

aa37

ชื่อ - นามสกุล นายสุวรรณ   รักวงษ์

 

email address : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

ส่วนงาน งานยานพาหนะ

 

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์

 

โทรศัพท์ : สายใน 3035

หมายเหตุ :
บุคลากร ส่วนบำรุงรักษาและยานพาหนะ สำนักงานอธิการบดี

 

  

งานยานพาหนะ
นายสุพจน์   พ่วงเขียว 

ชื่อ - นามสกุล นายสุพจน์   พ่วงเขียว

 

 email address : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

ส่วนงาน งานยานพาหนะ

 

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์

 

โทรศัพท์ : สายใน 3035

หมายเหตุ :
บุคลากร ส่วนบำรุงรักษาและยานพาหนะ สำนักงานอธิการบดี

 

 

งานยานพาหนะ
นายเสนาะ   เล็กใจซื่อ 

sanor

ชื่อ - นามสกุล นายเสนาะ   เล็กใจซื่อ

 

email address : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

ส่วนงาน งานยานพาหนะ

 

ตำแหน่ง : ช่างเทคนิค

 

โทรศัพท์ : สายใน 3035

หมายเหตุ :
บุคลากร ส่วนบำรุงรักษาและยานพาหนะ สำนักงานอธิการบดี

 

 

งานยานพาหนะ
นายส่ง   บุสดี   

 

ชื่อ - นามสกุล นายส่ง   บุสดี

 

email address : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

ส่วนงาน งานยานพาหนะ

 

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์

 

โทรศัพท์ : สายใน 3035

หมายเหตุ :
บุคลากร ส่วนบำรุงรักษาและยานพาหนะ สำนักงานอธิการบดี
นายนาวินท์ ดาราดวง