หลักสูตรการฝึกอบรม

http://www.lib.kmitl.ac.th/training/wp-content/uploads/2020/03/x0003.png

1. หลักสูตรการใช้บริการห้องสมุดสำหรับนักศึกษาใหม่

(Using the Library for New Students)
http://www.lib.kmitl.ac.th/training/wp-content/uploads/2020/03/x0004.png

2. หลักสูตรแนะนำการใช้บริการห้องสมุด

(Using the Library)
http://www.lib.kmitl.ac.th/training/wp-content/uploads/2020/03/x0005.png

3. หลักสูตรการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

(Using an Electronic Databases)
http://www.lib.kmitl.ac.th/training/wp-content/uploads/2020/03/x0006.png

4. หลักสูตรฝึกอบรมระบบการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis) สำหรับนักศึกษา

(iThesis for Students)
http://www.lib.kmitl.ac.th/training/wp-content/uploads/2020/03/x0007.png

5. หลักสูตรการใช้โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม/การอ้างอิง ENDNOTE

(ENDNOTE)
http://www.lib.kmitl.ac.th/training/wp-content/uploads/2020/03/x0008.png

6. หลักสูตรฝึกอบรมการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการด้วยระบบ TURNITIN

(TURNITIN)
http://www.lib.kmitl.ac.th/training/wp-content/uploads/2020/03/x0009.png

7. หลักสูตรฝึกอบรมระบบการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการด้วยระบบอักขราวิสุทธิ์

(AKARAWISUT)
http://www.lib.kmitl.ac.th/training/wp-content/uploads/2020/03/x0010.png

8. โครงการจัดฝึกอบรมร่วมกับบริษัทผู้ขายฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

(TRAINING WITH THE SELLER OF THE ELECTRONIC DATABASE COMPANY)
http://www.lib.kmitl.ac.th/training/wp-content/uploads/2020/03/x0011.png

9. LIBRARY TRAINING PROGRAM FOR INTERNATIONAL STUDENTS

วิธีการเข้าใช้หอสมุดแบบ New Normal

สำนักหอสมุดกลาง สจล. (www.lib.kmitl.ac.th)

(VDO.) แนะนำบริการ Internet Room ที่เปิดให้บริการและจัดฝึกอบรม