วิสัยทัศน์

ประกาศสำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 เรื่อง วิสัยทัศน์ของสำนักหอสมุดกลาง ในปี ๒๕๖๐-๒๕๗๐

————————————————-

 

นับตั้งแต่ก่อตั้งสำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้มีการพัฒนาไป อย่างมาก และเพื่อให้สำนักหอสมุดกลางของเรามีความเป็นสากล และมีวัฒนธรรมขององค์กรที่ดี ประกอบกับเมื่อวันที่ ๒๘-๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ ได้มีการทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์ ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๐ เนื่องจากแผนกลยุทธ์ ฉบับเติมได้สิ้นสุดระยะเวลาลง และเพื่อให้การบริหารจัดการ การวางกรอบนโยบาย สอดคล้องเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ ของสถาบัน ผู้บริหาร บุคลากร และผู้เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลยุทธ์และแผนงาน โครงการ (Corporate Strategy) งบประมาณ และการนำแผนไปถ่ายทอด ตัวชี้วัดระดับบุคคล จึงได้ตั้งวิสัยทัศน์ ปณิธาน พันธกิจ เพื่อที่จะเป็นแนวทางในการพัฒนาสำนักหอสมุดกลาง ดังนี้

วิสัยทัศน์

สำนักหอสมุดกลางเป็นศูนย์กลาง ในการให้บริการห้องสมุด ด้วยทรัพยากรที่มีคุณค่า ทันสมัยได้มาตรฐาน

ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ และจัดการสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

ปณิธาน

สำนักหอสมุดกลางมุ่งมั่นในการให้บริการห้องสมุด ที่มีคุณภาพเพื่อการศึกษา การวิจัย และการเรียนรู้

ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ

พันธกิจ

ด้านการบริการ

๑. บริการทางวิชาการด้วยทรัพยากรที่มีคุณค่า ได้สัดส่วนตามมาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา และตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ

๒. บริการทางวิชาการที่ถูกต้อง สะดวก และรวดเร็ว ด้วยเทคโนโลยีทีทันสมัย และมีประสิทธิภาพ

๓. มีความร่วมมือในการบริการและการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับกลุ่มห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานอื่น

๔. ถ่ายทอดและสร้างจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้กับผู้ใช้บริการ

ด้านการพัฒนาบุคลากร

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ

๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ

๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทำวิจัยและผลิตผลงานทางวิชาการ

๔. ส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตสานึกในการให้บริการที่ดี

๕. ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้มีจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

ด้านการบริหารจัดการ

๑. พัฒนาระบบการบริหารตามหลักการบริหารจัดการที่ดี

๒. สนับสนุนการทำงานเป็นทีม การมีส่วนร่วม และความสัมพันธ์อันดีของบุคลากร

๓. บริหารสำนักหอสมุดกลางให้มีบรรยากาศทางวิชาการและการปฏิบัติงาน

๔. บริหารจัดการห้องสมุดตามหลักการห้องสมุดสีเขียว

ด้านเทคโนโลยี

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการให้บริการ เพื่อสนองความต้องการของผู้ใช้ในสังคมแห่งการเรียนรู้

๒. พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการบริการและบริหารจัดการอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง

๓. พัฒนาเทคโนโลยีสารนิเทศให้มีความพร้อมทั้งด้านระบบฐานข้อมูล เครื่องคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสาร ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการให้บริการ

๔. ใช้และสนับสนุนเทคโนโลยีที่ช่วยอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์

๑. พัฒนาการบริการไปสู่ Electronics Library เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒. จัดสภาพแวดล้อมแบบ Living Library และให้มีบรรยากาศเป็นห้องสมุดสีเขียว

๓. ส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ และมีความพึงพอใจสูงสุด

๔. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความพร้อม และเอื้อประโยชน์ต่อการบริการและการบริหารจัดการ

๕. พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการให้บริการและปฏิบัติงาน

๖. บริหารจัดการตามหลักการทำงานเป็นทีมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมกับผู้ใช้บริการ

๗. สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว และชุมชน ในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมตาม นโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียวของสถาบัน

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

 

 

 

(นายสุพัฒน์พงศ์ พงษ์ชมพร)

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง