การใช้บริการโปรแกรม Grammarly สำหรับอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา

สำหรับอาจารย์และบุคลากร

1. อาจารย์และบุคลากรที่ต้องการใช้บริการ สามารถส่งคำขอเปิดบัญชีผู้ใช้งานมายังแอดมินที่อีเมล : niparat.sr@kmitl.ac.th โดยแจ้งชื่อ -นามสกุล ภาษาอังกฤษ สาขาวิชาและหน่วยงานที่สังกัด
หรือ สามารถลงทะเบียนผ่านลิ้งค์ https://1th.me/Tl8AR หรือ QRCODE

2. แอดมินจะทำการเพิ่มชื่อผู้ใช้เข้าสู่โปรแกรมการใช้งานภายใน 1-2 วันทำการ

3. เมื่อได้รับการเพิ่มชื่อเข้าสู่โปรแกรมการใช้งานแล้ว ผู้ใช้จะได้รับอีเมลจากระบบ เพื่อให้ยืนยันการเข้าใช้งานโปรแกรม ให้ผู้ใช้กดยืนยันการใช้งานตามลิ้งค์ที่แนบมากับอีเมล

4. ผู้ใช้ส่งงานเข้าตรวจในโปรแกรม Grammarly ได้หลังจากกดยืนยันการใช้งาน

5. ผู้ใช้สามารถเข้าใช้งานได้ 2 ทางได้แก่

ทางที่ 1 สามารถเข้าใช้งานได้ที่ https://www.grammarly.com

ทางที่ 2 สามารถเข้าใช้งานได้ที่ Grammarly Apps

6. อนุญาตให้ผู้ใช้ใช้งานได้เป็นเวลา 1 เดือน โดยนับจากวันที่ชื่อผู้ใช้ถูกเพิ่มเข้าสู่โปรแกรม

7. เมื่อหมดอายุการใช้งาน ถ้าผู้ใช้ต้องการใช้งานต่อให้ทำการแจ้งชื่อ-นามสกุล เข้ามาที่ แอดมินอีกครั้ง เพื่อทำการต่ออายุการใช้งาน

สำหรับนักศึกษา

1. นักศึกษาที่ต้องการใช้บริการ สามารถส่งคำขอเปิดบัญชีผู้ใช้งานมายังแอดมินที่อีเมล : niparat.sr@kmitl.ac.th โดยแจ้งชื่อ -นามสกุล ภาษาอังกฤษ ระดับการศึกษา ชั้นปี สาขาวิชา และคณะที่สังกัด

2. แอดมินจะทำการเพิ่มชื่อผู้ใช้เข้าสู่โปรแกรมการใช้งานภายใน 1-2 วันทำการ

3. เมื่อได้รับการเพิ่มชื่อเข้าสู่โปรแกรมการใช้งานแล้ว ผู้ใช้จะได้รับอีเมลจากระบบ เพื่อให้ยืนยันการเข้าใช้งานโปรแกรม ให้ผู้ใช้กดยืนยันการใช้งานตามลิ้งค์ที่แนบมากับอีเมล

4. ผู้ใช้ส่งงานเข้าตรวจในโปรแกรม Grammarly ได้หลังจากกดยืนยันการใช้งาน

5. ผู้ใช้สามารถเข้าใช้งานได้ 2 ทางได้แก่

ทางที่ 1 สามารถเข้าใช้งานได้ที่ https://www.grammarly.com

ทางที่ 2 สามารถเข้าใช้งานได้ที่ Grammarly Apps

6. อนุญาตให้ผู้ใช้ใช้งานได้เป็นเวลา 1 สัปดาห์ โดยนับจากวันที่ชื่อผู้ใช้ถูกเพิ่มเข้าสู่โปรแกรม

7. เมื่อหมดอายุการใช้งาน ถ้าผู้ใช้ต้องการใช้งานต่อให้ทำการแจ้งชื่อ-นามสกุล เข้ามาที่ แอดมินอีกครั้ง เพื่อทำการต่ออายุการใช้งาน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สำนักหอสมุดกลาง คุณนิภารัตน์ ศรีสุชาติ

E-mail : niparat.sr@kmitl.ac.th

โทรศัพท์ 02-3298000 ต่อ 7436