ขั้นตอนการลงทะเบียนขอใช้งาน Turnitin

ขั้นตอนการขอใช้งาน Turnitin ในฐานะผู้สอน (Instructor) สำหรับอาจารย์

1. แจ้งชื่อ-นามสกุล เป็นภาษาอังกฤษ คณะ/หน่วยงานที่สังกัด และ E-mail ที่เป็นของสถาบัน @kmitl.ac.th ส่งมาที่ turnitin@kmitl.ac.th
2. ทำการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ด้วยตนเอง หลังจากที่ระบบทำการส่ง E-mail ไปยังที่อยู่ E-mail ของท่าน

3. ทำการตั้งค่ารหัสผ่านด้วยตนเอง หลังจากที่ระบบทำการส่ง E-mail ไปยังที่อยู่ E-mail ของท่าน

ขั้นตอนการใช้งาน Turnitin ในฐานะนักศึกษา (Students)

1. นักศึกษาเริ่มต้นโดยติดต่อขอรับ Class ID และ Class Enrollment Key เพื่อดำเนินการสมัครเข้าระบบ Turnitin โดยขอรับได้ 2 ช่องทาง

ทางที่ 1 กรณีที่อาจารย์ที่ปรึกษามีบัญชีใช้งาน Turnitin อยู่แล้ว ให้นักศึกษาขอรับ Class ID และ Class Enrollment Key จากอาจารย์เพื่อสมัครเข้าสู่ระบบต่อไป

ทางที่ 2 นักศึกษาสามารถขอรับ Class ID และ Class Enrollment Key จาก สำนักหอสมุดกลางโดยส่งคำขอมาที่ turnitin@kmitl.ac.th พร้อมระบุ ชื่อ – สกุล สาขาที่เรียนอยู่ ระดับปริญญาที่เรียน โดยนักศึกษาจะได้รับ Class ID และ Enrollment Key ภายใน 1 วันทำการ

2. นักศึกษานำ Class ID และ Class Enrollment Key ที่ได้รับมาทำการสมัครเปิดบัญชีผู้ใช้งานด้วยตนเองผ่าน http://www.turnitin.com
3. เมื่อระบบอนุญาตให้ใช้งานได้ นักศึกษาเข้าไปใช้งานโดยนำผลงานของตนใส่เข้าไปในระบบเพื่อการตรวจสอบความซ้ำซ้อน

4. เมื่อนักศึกษาตรวจเสร็จ นักศึกษาสามารถปริ้นต์ผลการตรวจสอบเพื่อนำไปใช้งานต่อไป อนึ่ง ผลการซ้ำซ้อนต้องไม่เกิน 35 % จึงจะถือว่าผลตรวจสอบใช้ได้

คู่มือการใช้งาน Turnitin

คู่มือการใช้งาน Turnitin ฉบับย่อสำหรับอาจารย์ผู้สอน Download

คู่มือการใช้ Turnitin สำหรับนักศึกษา Download

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สำนักหอสมุดกลาง คุณนิภารัตน์ ศรีสุชาติ

E-mail : turnitin@kmitl.ac.th

โทรศัพท์ 02-3298000 ต่อ 5151