โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

      สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับบริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 เพื่อดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตและจำหน่ายหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-Book ในรูปแบบการดาวน์โหลดผ่าน Application หรือ วิธีการอื่นใด ในช่องทางต่างๆ

1.ขั้นตอนการเขียนตำรา/หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลด (DOWNLOAD) 2. เอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ดาวน์โหลด (DOWNLOAD) 3. ติดตามความคืบหน้า คลิก 4. Link อื่นๆที่เกี่ยวข้อง สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (KRIS) โหลดแบบฟอร์มด้านทรัพย์สินทางปัญญา หอสมุดแห่งชาติ ขอเลข eISBN
ผู้ประสานงาน/สำนักหอสมุดกลาง : คุณกัญญาณัฐ อยู่สุข โทรศัพท์ 02-329-8000 ต่อ 7442 E-mail : kanyanut.yo@kmitl.ac.th ผู้ประสานงาน สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (KRIS) : ฝ่ายจัดการทรัพย์สินทางปัญญา โทรศัพท์ 085-3820960 E-mail : kmitl.tlo@gmail.com ผู้ประสานงาน บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) : คุณการุณย์ ตั้งศรีสงวน ผู้ช่วยบรรณาธิการ โทรศัพท์ 02826-8220, 089-6888773 E-mail : karoon_t@se-ed.com