เข้าร่วมสัมมนา โครงการ KKU Maker Green Festival 2020 วันที่ 21-22 ก.พ. 2563

เมื่อวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2563 นำโดย ดร.จรสวรรณ โกยวานิช รักษาการรองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง และนางสาวพรทิพย์ แยงคำ หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารนิเทศพร้อมด้วยทีมงาน นางสายใจ วัลลิภากร และนางสาวรษิกา ภาณุกรธนโชติ เข้าร่วมสัมมนา โครงการ “KKU Maker Green Festival 2020” ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น