สำนักหอสมุดกลาง สจล.​ขอเชิญเข้าร่วม ฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ด้านวิศวกรรมศาสตร์

สำนักหอสมุดกลาง สจล.​ขอเชิญเข้าร่วม
ฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ด้านวิศวกรรมศาสตร์
ในวันพฤหัสบดี ที่ 17 มีนาคม 2565 ระหว่างเวลา 13:30-15:30 น.
ในรูปแบบออนไลน์ Microsoft Teams ฟรี!!

1. ฐาน IEEE Electronic Library (IET) เป็นฐานข้อมูลทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง วารสารมากว่า12,000ชื่อเรื่อง
2. ฐาน Engineering source ให้ข้อมูลทุกสาขาวิชาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ รวมถึงชีวการแพทย์ โยธา ไฟฟ้า สิ่งแวดล้อม เป็นต้น
3. ฐาน ACM Digital Library เป็นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว เป็นต้น
4. ฐาน ScienceDirect ให้ข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี จำนวนวารสารมากกว่า 700เรื่อง ครอบคลุม 4 สาขาวิชาใหญ่ เช่น Agricultural and Biological Sciences, Engineering, Immunology&Microbiology and Social Sciences
5. ฐาน EBSCO Discovery Service (EDS) ครอบคลุมสหสาขาวิชา ทั้งรายการบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็ม
6. ฐาน SpringerLink เป็นฐานข้อมูลสหสาขาวิชา ครอบคลุมเอกสารวารสารฉบับเต็มมากกว่า 1,130 ชื่อ และหนังสือที่ซื้อขาด จำนวน 10 ชื่อเรื่อง
7. ฐานวิทยานิพนธ์ออนไลน์ (TDC)

สนใจลงทะเบียนได้ที่ https://fb.me/e/1flsgWEm9