สำนักหอสมุดกลาง สจล.​ขอเชิญ อาจารย์ เข้าร่วมการฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ สำหรับอาจารย์ TURNITIN for instructor

Training Turnitin for instructor
Training Turnitin for instructor

สำนักหอสมุดกลาง สจล.​ขอเชิญ อาจารย์ เข้าร่วมการฝึกอบรม
การใช้งานโปรแกรม การตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ
สำหรับอาจารย์ TURNITIN for instructor

ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565
ระหว่างเวลา 9:00 – 12:00 น.
โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท

หัวข้อการอบรม
– การเข้าใช้งาน Turnitin
– การลงทะเบียนเปิดบัญชีผู้ใช้ใหม่ (Create Account)
– การสร้าง class
– การสร้าง Assignment
– การส่งไฟล์งานตรวจใน Turnitin
– การอ่านรายงานผลการตรวจการคัดลอก (Originalty Report)

สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่ :
https://zhort.link/BCU

ปิดรับลงทะเบียนก่อนวันอบรม 1 วันทำการ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
inbox facebook : m.me/kmitllibrary
E-Mail : library@kmitl.ac.th