ห้องสมุด สจล. จัดอบรมหลักสูตร การใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ห้องสมุด สจล.​ ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม
“การใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

ห้องสมุดชวนนักศึกษา อาจารย์ และผู้ที่สนใจ
เพิ่มเติมความรู้การใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ในวันอังคารที่ 19 เมษายน 2565
ระหว่างเวลา 10.00-12.00 น.
อบรมในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams ฟรี

Science and Techecnology

ฐานข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่อบรมในวันนั้นมีอะไรบ้าง ไปดูกันเลย

1. ฐาน Science Direct เป็นฐานข้อมูล E-Journals และ (eBooks) ให้เอกสารฉบับเต็ม (Full-text)
มีวารสารมากกว่า 700 ชื่อเรื่อง ครอบคลุม 4 สาขาวิชา ได้แก่ 1) Agricultural and Biological Sciences
2) Engineering 3) Computer Science 4) Social Sciences สามารถดูข้อมูลย้อนหลัง
ตั้งแต่ปี ค. ศ.2010 – ปัจจุบัน และมี (eBooks) ไม่น้อยกว่า 12,000 ชื่อเรื่อง
ครอบคลุม 5 collection ได้แก่ 1) Agricultural, Biological, and Food Sciences 2) Engineering
3) Social Sciences 4) Environment Science 5) Energy

2. ฐาน SpringerLink eJournal+eBooks
เป็นฐานข้อมูล E-Journals และ (eBooks)
ให้เอกสารฉบับเต็ม (Full-text) มี E-Journals ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ไม่น้อยกว่า 1,130 ชื่อ จากข้อมูลปี 1997 – ปัจจุบัน รวมทั้ง (eBooks) ประมาณ 5,000 เล่ม
ครอบคลุมทั้งหมด 13 สาขาวิชา
.
3. ฐาน American Chemical Society Journal (ACS) เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมบทความ
และงานวิจัย จากวารสารทางด้านเคมี และสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยรวบรวมจากวารสารทั้งที่พิมพ์เป็นรูปเล่ม
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Journals) ข้อมูลที่ได้จาก
การสืบค้นเป็นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) และรูปภาพ (Image) ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1996
.
4. ฐาน EBSCO Discovery Service (EDS) เป็นฐานข้อมูลครอบคลุมสหสาขาวิชา เช่น ศึกษาศาสตร์
ครุศาสตร์ ศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ โดยให้ข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม (Full text)
ไม่น้อยกว่า 1,800 ชื่อเรื่อง โดยมี วารสารฉบับเต็มและ บทความฉบับเต็มจากสำนักพิมพ์ต่างๆ
อาทิ Wiley (John Wiley & Sons, Inc. / Wiley-Blackwell), Taylor & Francis, Sage Publication เป็นต้น
.
5. ฐาน eBook Evidence Base Package เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จาก (eBooks) Academic Collection
ไม่น้อยกว่า 150,000 ชื่อเรื่อง ครอบคลุมสหสาขาวิชา ได้แก่ ด้านการศึกษา ศิลปะ ธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ศิลปะภาษา
วรรณคดีวิจารณ์ การแพทย์ ศิลปะการแสดง ปรัชญา บทกวี รัฐศาสตร์ และอื่น ๆ
.
6. ฐานวิทยานิพนธ์ออนไลน์ (TDC)  ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์สถาบันอุดมศึกษาในไทย ครอบคลุมเนื้อหาวิทยานิพนธ์
ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ของสถาบันอุดมศึกษาในไทย ได้แก่มหาวิทยาลัยในทบวงเดิม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยสงฆ์ มหาวิทยาลัยเอกชน วิทยาลัยชุมชน และหน่วยงานอื่นๆ

 

สนใจรีบลงทะเบียนด่วนเลยที่ : https://fb.me/e/3aO2FCBeD

 

หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ทุกช่องทางของห้องสมุด สจล. ตามนี้เลย

Facebook Fan Page : kmitllibrary

Line@ :  kmitllibrary