ห้องสมุด สจล. ขอเชิญร่วมอบรมการเข้าใช้งานฐานข้อมูล ScienceDirect โดยวิทยากรจากบริษัท

ห้องสมุด สจล. จัดอบรมการเข้าใช้งานฐานข้อมูล ScienceDirect
E-content for teaching, learning, and researching

โดยวิทยากรจากบริษัท ELSEVIER
วันอังคารที่  26 เมษายน 2565

ระหว่างเวลา 10:00 – 12:00 น.
รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting
สนใจลงทะเบียนที่ register


Descriptions

Get familiar with the research
databases; ScienceDirect.
We show you how to navigate
the platforms to conduct
literature search;

Related Solutions / agenda
• Navigating ScienceDirect
• Types of book and journal
• KMITL’s Elsevier contents
• Article level metrics

ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่