สำนักหอสมุดขอเชิญเข้าร่วมอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักหอสมุดกลาง สจล.​
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ในวันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565
ระหว่างเวลา 10.00-12.00 น.
ในรูปแบบออนไลน์ Microsoft Teams ฟรี

1. Science Direct eJournal+eBooks ให้ข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
2. SpringerLink eJournal+eBooks เป็นฐานข้อมูลสหสาขาวิชา
3. American Chemical Society Journal (ACS) ให้ข้อมูลจากวารสารทางด้านวิทยาศาสตร์เคมีและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
4. EBSCO Discovery Service (EDS) ครอบคลุมสหสาขาวิชา ทั้งรายการบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็ม
5. eBook Evidence Base Package เป็นฐานข้อมูลหนังสือสหสาขาวิชา
6. ฐานวิทยานิพนธ์ออนไลน์ (TDC) ภายในประเทศ

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่ :https://bit.ly/3FP6ueC
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
Inbox facebook : m.me/kmitllibrary
E-Mail : libtraining@kmitl.ac.th