สำนักหอสมุดกลาง เชิญเข้าร่วมฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้านวิศวกรรมศาสตร์

สำนักหอสมุดกลาง เชิญเข้าร่วมฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้านวิศวกรรมศาสตร์
ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 ระหว่างเวลา 13:30-15:30 น.
ผ่านช่องทาง Microsoft Teams ฟรี

1. ฐาน IEEE Electronic Library (IET) เป็นฐานข้อมูลทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2. ฐาน Engineering source ให้ข้อมูลทุกสาขาวิชาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ รวมถึงชีวการแพทย์ โยธา ไฟฟ้า สิ่งแวดล้อม เป็นต้น
3. ฐาน ACM Digital Library เป็นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ฐาน ScienceDirect ให้ข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ครอบคลุม 4 สาขาวิชาใหญ่ เช่น Agricultural and Biological Sciences, Engineering, Immunology&Microbiology and Social Sciences
5. ฐาน EBSCO Discovery Service (EDS)ครอบคลุมสหสาขาวิชา ทั้งรายการบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็ม
6. ฐาน SpringerLink เป็นฐานข้อมูลสหสาขาวิชา ครอบคลุมเอกสารวารสารฉบับเต็มมากกว่า 1,130 ชื่อ และหนังสือที่ซื้อขาด จำนวน 10 ชื่อเรื่อง
7. ฐานวิทยานิพนธ์ออนไลน์ (TDC)

สนใจลงทะเบียนได้ที่
https://shorturl.asia/9jiFP
.
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
Inbox facebook : m.me/kmitllibrary
E-Mail : libtraining@kmitl.ac.th