สำนักหอสมุดกลาง เชิญเข้าร่วมฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้านวิศวกรรมศาสตร์

 

สำนักหอสมุดกลาง เชิญเข้าร่วมฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้านวิศวกรรมศาสตร์

ในวันพฤหัสบดีที่  10 พฤศจิกายน  2565 ระหว่างเวลา 13:30-15:30 น.

ผ่านช่องทาง Microsoft Teams ฟรี!!!!!!

1.ฐาน IEEE Electronic Library (IET) เป็นฐานข้อมูลทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

2.ฐาน Engineering source ให้ข้อมูลทุกสาขาวิชาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ รวมถึงชีวการแพทย์ โยธา ไฟฟ้า สิ่งแวดล้อม เป็นต้น

3.ฐาน ACM Digital Library เป็นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

4.ฐาน ScienceDirect ให้ข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ครอบคลุม 4 สาขาวิชาใหญ่ เช่น Agricultural and Biological Sciences, Engineering, Immunology&Microbiology and Social Sciences

5.ฐาน EBSCO Discovery Service (EDS)ครอบคลุมสหสาขาวิชา ทั้งรายการบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็ม

6.ฐาน SpringerLink เป็นฐานข้อมูลสหสาขาวิชา ครอบคลุมเอกสารวารสารฉบับเต็มมากกว่า 1,130 ชื่อ และหนังสือที่ซื้อขาด จำนวน 10 ชื่อเรื่อง

7.ฐานวิทยานิพนธ์ออนไลน์ (TDC)

.

สนใจลงทะเบียนได้ที่

https://shorturl.asia/Gc9EF

.

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

Inbox facebook : m.me/kmitllibrary

E-Mail : libtraining@kmitl.ac.th