สำนักหอสมุดกลาง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการจิตวิทยาในการสอนเด็ก และประเมินผลการเรียน

สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สำนักหอสมุดกลาง)

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการจิตวิทยาในการสอนเด็ก และประเมินผลการเรียน ในรูปแบบ Onsite

วิทยากรโดย :   ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาวัลย์ หาญขจรสุข  จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตร

ซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญการจัดการศึกษาสำหรับเด็ก กิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการคิด ทักษะทางอารมณ์ ทักษะทางสังคม และด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

***เนื้อหาการอบรม

*เพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอน โดยใช้จิตวิทยาในการสอนเด็ก
*เรียนรู้การสื่อสาร ความคิด การแสดงออกและพฤติกรรมของเด็ก
*อบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มทักษะให้แก่เด็กในด้านต่าง ๆ อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

.

ในวันพฤหัสบดีที่่  19  มกราคม  2566  โดยมีให้เลือกลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม  2  ช่วงเวลา  ดังนี้

           ***ช่วงเช้า    เวลา   08.30 – 12.00  น.

           ***ช่วงบ่าย   เวลา    13.00 – 16.30  น.

.

สถานที่เข้าร่วมอบรม

ณ. อาคารเฉลิมพระเกียรติ โซน  B  ห้องฉายภาพยนต์ ชั้น  3

.

สนใจลงทะเบียนได้ที่ลิงก์

http://t.ly/d2Bh

.

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

Inbox facebook :  m.me/kmitllibrary

E-Mail : library@kmitl.ac.th