สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิต เชิญเข้าร่วมฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้านแพทย์ศาสตร์ และทันตแพทย์ศาสตร์

สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิต เชิญเข้าร่วมฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้านวิศวกรรมศาสตร์

****ในวันพฤหัสบดีที่  23  กุมภาพันธ์  2566   ระหว่างเวลา   13:30-15:30 น.

****ผ่านช่องทาง Microsoft Teams ฟรี!!!!!

1.ฐานScience Direct e Journal + e Books ให้ข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี จำนวนวารสารมากกว่า 700 เรื่อง ครอบคลุม    4 สาขาวิชาใหญ่ เช่น Agricultural and Biological Sciences, Engineering, Immunology & Microbiology and Social Sciences

2.ฐานSpringerLink e Journal + e Books เป็นฐานข้อมูลสหสาขาวิชา ครอบคลุมเอกสารวารสารฉบับเต็มมากกว่า 1,130 ชื่อ และหนังสือที่ซื้อขาด จำนวน 10 ชื่อเรื่อง

3.ฐานEBSCO Discovery Service (EDS)ครอบคลุมสหสาขาวิชา ทั้งรายการบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็ม

4.ฐานAcademic search Ultimate เป็นฐานข้อมูลสหสาขาวิชา นิตยสาร, สิ่งพิมพ์, วีดีโอ ในทุกสาขาวิชาการศึกษา

5.ฐานProQuest eBook Central เป็นฐานข้อมูลหนังสือสหสาขาวิชาแบบซื้อขาด รวมถึงสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์

6.ฐานAccess Medicine เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานและการแพทย์เฉพาะทางทุกสาขาวิชา

7.ฐานEvidence Base Package (eBooks) เป็นหนังสืออิเล็คทรอนิกส์จากeBooks Academic Collection คลอบคลุมสหสาขาวิชา

8.ฐานWiley Online Library เป็นฐานข้อมูลสหสาขาวิชา ได้ข้อมูลปี1997-ปัจจุบัน Full-Text ฉบับย้อนหลังได้บางรายการ

9.ฐานวิทยานิพนธ์ออนไลน์ (TDC) ของสถาบันอุดมศึกษาภายในประเทศ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

.

สนใจลงทะเบียนได้ที่

https://shorturl.asia/BGLoM

.

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

Inbox facebook :   m.me/kmitllibrary

E-Mail : libtraining@kmitl.ac.th