KLLC สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตฯ (หอสมุด สจล.) ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมสนับสนุนการวิจัย EndNote

KLLC สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตฯ (หอสมุด สจล.)
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
การใช้โปรแกรมสนับสนุนการวิจัย EndNote

โดย วิทยากร คุณจิรวัฒน์ พรหมพร
หัวหน้าแผนกฝ่ายสนับสนุนทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา
บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์เซอร์วิส จำกัด

**วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566
เวลา 08.30 – 12.00 น.
.
EndNote โปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้รวบรวมและจัดการรายการทางบรรณานุกรม หรือรายการอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ WebOPAC สามารถใช้ได้กับโปรแกรมจัดการเอกสารทั่วไป เช่น Microsoft Word, Word Perfect
.
หัวข้อการฝึกอบรม :
– การสร้างคลังเก็บข้อมูลใหม่ (New library) หรือการเปิดคลังเก็บข้อมูลเดิม (Existing library)
– การจัดการข้อมูลโดยการสร้างกลุ่มข้อมูลในแบบ Group Set
– การนำข้อมูลบรรณานุกรมเข้าใน Endnote

  • .
    🔺ลงทะเบียน :

https://lifelong.kmitl.ac.th/courses/84
.
📍ห้องคอมพิวเตอร์ 3 ชั้น 2 โซน A
สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
.
สอบทามเพิ่มเติม
คุณนิภารัตน์ ศรีสุชาติ
E-mall : niparat.sr@kmitl.ac.th