ผู้บริหาร

รศ. ดร.จรสวรรณ โกยวานิช

รักษาการแทนผู้อำนวยการ


Email: jarotwan.ko@kmitl.ac.th

ฝ่ายบริหารจัดการและธุรการ

มีภารกิจหลัก ดังนี้ ดูแลงานสารบรรณ และระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office), ติดต่อประสานงานกับสำนักงานอธิการบดี งานประชุมและพิธีการ,งานพัสดุ, งานบริหารทรัพยากรบุคคล, งานการเงินและบัญชี, งานแผนและงบประมาณ, งานคุณภาพองค์กรและการประกันคุณภาพการศึกษา, งานบริการวิชาการและวิจัย, งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม และงานกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การดำเนินกิจกรรม 7ส กิจกรรมห้องสมุดสีเขียว (Green Library) และกิจกรรมสำนักงานสีเขียว (Green Office)

คุณ อัญชลี ถนอมทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


Email: anchalee.th@kmitl.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์: #7445

คุณ ปราณี สุขดีศรีสวัสดิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


Email: pranee.su@kmitl.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์: #7449

คุณ กรรณิการ์ มงคลเมธี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


Email: kannika.mo@kmitl.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์: #7448

คุณ ประพันธ์ สังข์ทองงาม

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา


Email: praphan.sa@kmitl.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์: #7420

คุณ สมพงษ์ เปรมศรี

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด


Email: sompong.pr@kmitl.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์: #7420

คุณ ศุภโชค ธรรมกัญยา

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด


Email: supashok.ta@kmitl.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์: #5097

ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารนิเทศ

มีภารกิจหลักดังนี้ จัดหา รับบริจาค คัดเลือกทรัพยากรสารนิเทศ ,วิเคราะห์หมวดหมู่, ลงรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารนิเทศและอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนรู้, นำเข้าข้อมูลฐานข้อมูลทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์, งานเอกสารจดหมายเหตุสถาบันฯ, ซ่อมบำรุงรักษาหนังสือและวารสารและงานบริหารจัดการระบบห้องสมุดอัตโนมัติโมดูล Cataloging , Serials Control และ Authority Control

คุณ สุจินต์ พุ่มพวง

บรรณารักษ์


Email: sujin.ph@kmitl.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์: #5098

คุณ ศรีเพ็ญ เทนอิสสระ

บรรณารักษ์


Email: sriphen.te@kmitl.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์: #5210

คุณ รัตนา เลิศสุกสว่าง

บรรณารักษ์ชำนาญการ


Email: rattana.le@kmitl.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์: #7199

คุณ สายสุณี โพธิ์กระเจน

บรรณารักษ์ชำนาญการ


Email: saisunee.ph@kmitl.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์: #5004

คุณ นพกาญจน์ ดีถนอม ชุมเปีย

บรรณารักษ์ชำนาญการ


Email: noppakan.de@kmitl.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์: #5091

คุณ สายเสน่ห์ เณรพงษ์

บรรณารักษ์


Email: saisaneh.ne@kmitl.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์: #5005

คุณ สุกันยา ตวนกู

บรรณารักษ์


Email: sukanya.tu@kmitl.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์: #5003

คุณ สมพร มั่งนาค

บรรณารักษ์


Email: somporn.ma@kmitl.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์: #5006

คุณ ลำดวน มีใจดี

บรรณารักษ์ชำนาญการ


Email: lumduan.me@kmitl.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์: #5072

คุณ รุ่งฟ้า อ่อนชุ่ม

บรรณารักษ์


Email: rungfa.on@kmitl.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์: #5077

คุณ ธีราพร มาวัน

บรรณารักษ์


Email: teeraporn.ma@kmitl.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์: #5210

คุณ สำราญ อ่อนชุ่ม

พนักงานบริการ


Email: sumran.on@kmitl.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์: #5073

คุณ ยุพเยาว์ จำปาทิว

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร


Email: juppayoa.ju@kmitl.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์: #7442

คุณ ชนณภา มิ่งสรรพางค์

พนักงานสถานที่


Email: waleeporn.mi@kimitl.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์: #7411

คุณ อุทัย ศรีสุข

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด


Email: uthai.si@kmitl.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์: #5078

ฝ่ายบริการสารนิเทศ

มีภารกิจหลัก ดังนี้ บริหารจัดการระบบห้องสมุดอัตโตมัติ โมดูล Circulation และ webOPAC, บริการยืม-คืนทรัพยากรสารนิเทศ และอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนรู้ IPAD Notebook เป็นต้น, บริการทรัพยากรสารนิเทศ, บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์, บริการยืมระหว่างห้องสมุด, บริการฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูล และโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง, กิจกรรมส่งเสริมการให้บริการห้องสมุด, บริการเอกสารหอจดหมายเหตุพระจอมเกล้า, บริการหอเทิดพระเกียรติพระจอมเกล้า, บริการเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน, งานติดต่อสอบถามและบริการทางเข้า-ออกห้องสมุด, โครงการเปิดบริการห้องสมุดนอกเวลาราชการ และบริการห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คุณ ศรีไพร เกษดี

บรรณารักษ์


Email: sriprai.ka@kmitl.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์: #5083

คุณ นิภารัตน์ ศรีสุชาติ

บรรณารักษ์


Email: niparat.sr@kmitl.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์: #7436

คุณ ยุพิน กาญจนารัตน์

บรรณารักษ์


Email: yupin.ka@kmitl.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์: #7403

คุณ พรวริน จันทร์แช่มช้อย

บรรณารักษ์ชำนาญการ


Email: pornwarin.ch@kmitl.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์: #5076

คุณ สมัย ลุกิเลศ

บรรณารักษ์ชำนาญการ


Email: samai.lu@kmitl.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์: #5083

คุณ ปราณี อยู่คง

บรรณารักษ์


Email: pranee.yu@kmitl.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์: #5076

คุณ อรทัย ศรีทอง

บรรณารักษ์


Email: orathai.sr@kmitl.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์: #5103

คุณ พัชรินทร์ เย็นท่าข้าม

บรรณารักษ์


Email: patcharin.ye@kmitl.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์: #7431, #7432

คุณ สุปราณี สอนเจริญ

บรรณารักษ์


Email: supranee.so@kmitl.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์: #5103

คุณ ดาราวรรณ พูลเพิ่ม

บรรณารักษ์


Email: darawan.ph@kmitl.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์: #5084

คุณ กุลริศา ผุดผ่อง

บรรณารักษ์


Email: kulrisa.pu@kmitl.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์: #7431

คุณ จักกรี ญานนนท์

บรรณารักษ์


Email: juggree.ya@kmitl.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์: #5204

คุณ อนงค์ คูคอน

บรรณารักษ์


Email: anong.kh@kmitl.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์: #5204

คุณ อุทัย แสงศรี

บรรณารักษ์


Email: uthai.sa@kmitl.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์: #7406

คุณ ธัญญารัตน์ ศิริยงค์

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด


Email: tanyarat.si@kmitl.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์: #7406

ฝ่ายเทคโนโลยีและพื้นที่การเรียนรู้

มีภารกิจหลัก ดังนี้ งานเครื่องแม่ข่าย, งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติและระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง, งานเครือข่ายและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์, งานระบบสนับสนุนการจัดการเก็บและบริการทรัพยากรสารนิเทศด้วยเทคโนโลยี RFID, งานระบบควบคุมทางเข้า-ออก Access control, บริการห้องปฏิบัติการ FABLab (3D-Printer, 3D Resin, 3D Scanner, CNC Laser Cut) บริการโสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องและพื้นที่จัดกิจกรรม, บริการห้องและพื้นที่ (ห้องสัมมนากลุ่มย่อย ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องคอมพิวเตอร์ iMAC ห้องเปียโน ห้องประชุม ห้องฉายภาพยนตร์ ห้องประชุมหางนกยูง และพื้นที่จัดกิจกรรม) ดูแลและตรวจเช็คกล้องวงจรปิด CCTV

คุณ พรทิพย์ แยงคำ

บรรณารักษ์


Email: pornthip.ya@kmitl.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์: #5088

คุณ ธีรพงษ์ พิเภก

นักวิชาการคอมพิวเตอร์


Email: teerapong.pi@kmitl.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์: #5089

คุณ วิภาส อ่อนน้อม

บรรณารักษ์


Email: wiphas.on@kmitl.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์: #7175

คุณ พริษฐ์กวินท์ นาควะรี

นักวิชาการคอมพิวเตอร์


Email: parisgawin.na@kmitl.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์: #5089

คุณ คมสัน การสมเพียร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


Email: khomsan.ka@kmitl.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์: #5089

คุณ ยุพิน หลำผาสุข

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด


Email: yupin.lo@kmitl.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์: #5087

คุณ อนุชา เกิดวิบูลย์

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด


Email: anucha.gr@kmitl.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์: #7414

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด

มีภารกิจหลัก ดังนี้ ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์, ผลิตสื่อ Graphic, ผลิตสื่อ Media, บันทึกภาพนิ่งดิจิตอล, ผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์, บริการห้อง Studio, งานการตลาดและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์, ดูแลช่องทางการสื่อสาร Soial Media และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของห้องสมุด

คุณ สายใจ วัลลิภากร

บรรณารักษ์


Email: sayjai.wa@kmitl.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์: #5086, #7409

คุณ สุกัญญา ดำชมทรัพย์

บรรณารักษ์


Email: sukanya.da@kmitl.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์: #5086, #7409

คุณ อนุชา ยอดพรหม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์


Email: anucha.yo@kmitl.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์: #7409

คุณ รษิกา ภาณุกรธนาโชติ

บรรณารักษ์


Email: rasika.pa@kmitl.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์: #5086

คุณ ศิริกร จำปาทิว

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด


Email: sirikorn.ch@kmitl.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์: #5086, #7409

ฝ่ายพัฒนาอาจารย์

1) งานพัฒนาอาจารย์ 2) จัดซื้อ/จัดหาทรัพยากรสารนิเทศสำนักหอสมุดกลางและวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 3) ประสานงานโครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (EBook) ร่วมกับ บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

คุณ กัญญาณัฐ อยู่สุข

บรรณารักษ์


Email: kanyanut.yo@kmitl.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์: #7442