ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ แจ้งปิดบริการ ชั่วคราว เนื่องจากอาคารเรียนรวมที่ตั้งห้องสมุด ปิดปรับปรุงวัสดุมุงหลังคา

แจ้งปิดบริการห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ แจ้งปิดบริการ

ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ แจ้งปิดบริการ

♦ ผู้ใช้บริการสามารถนำหนังสือคืนได้ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิต

♥ ระหว่างวันที่ 7 – 14 มีนาคม 2566

ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ

เปิดบริการเฉพาะ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.

 

♥ ระหว่างวันที่ 15 – 26 มีนาคม 2566
ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ ปิดบริการ

เนื่องจากปิดพื้นที่เพื่อปรับปรุงวัสดุมุงหลังคาของอาคารเรียนรวม

 

♦ สอบถามเพิ่มเติม

Inbox facebook : m.me/kmitllibrary

E-Mail : library@kmitl.ac.th