สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อบริการในภาพรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

แบบประเมินความพึงพอใจการใช้บริการห้องและพื้นที่การเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2566  

แบบประเมินความพึงพอใจ การใช้เครื่องมือในการเรียนรู้ห้องประดิษฐ์กรรมความเป็นนวัตกร FABLab ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

แบบประเมินความพึงพอใจ การใช้เครื่องมือในการเรียนรู้ห้องประดิษฐ์กรรมความเป็นนวัตกร FABLab ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ สำนักหอสมุดกลาง สจล. ประจำปีการศึกษา 2564  

สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ สำนักหอสมุดกลาง สจล. ประจำปีการศึกษา 2563  

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อบริการในภาพรวม ประจำปีการศึกษา 2563  

สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ สำนักหอสมุดกลาง สจล. ประจำปีการศึกษา 2562  

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อบริการในภาพรวม ประจำปีการศึกษา 2562  

สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นความต้องการการจัดกิจกรรมและการบริการในห้องสมุด พ.ศ. 2562  

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อบริการในภาพรวม ประจำปีการศึกษา 2561  

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อบริการในภาพรวม ประจำปีการศึกษา 2560  

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อบริการในภาพรวม ประจำปีการศึกษา 2559  

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อบริการในภาพรวม