สำนักหอสมุดกลาง สจล.

สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ สำนักหอสมุดกลาง สจล. ประจำปีการศึกษา 2564  

สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ สำนักหอสมุดกลาง สจล. ประจำปีการศึกษา 2563  

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อบริการในภาพรวม ประจำปีการศึกษา 2563  

สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ สำนักหอสมุดกลาง สจล. ประจำปีการศึกษา 2562  

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อบริการในภาพรวม ประจำปีการศึกษา 2562  

สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นความต้องการการจัดกิจกรรมและการบริการในห้องสมุด พ.ศ. 2562  

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อบริการในภาพรวม ประจำปีการศึกษา 2561  

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อบริการในภาพรวม ประจำปีการศึกษา 2560  

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อบริการในภาพรวม ประจำปีการศึกษา 2559  

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อบริการในภาพรวม